Landsoverenskomsten for elektrofagene

Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av overenskomstens omfang.

Overenskomst for heisfaget

Overenskomst for heisfaget mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Nelfo på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, EL og IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening på den annen side.

IKT-overenskomsten

Overenskomsten gjelder mellom Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet og Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia. Overenskomst kan gjøres gjeldende for medlemmer av EL og IT Forbundet som er ansatt i NHOs medlemsbedrifter hvor hovedvirksomheten er IKT- relatert. Overenskomsten omfatter ikke eventuelle medlemmer av EL og IT Forbundet som utgjør bedriftens øverste ledelse og forhandlingsutvalg.

Overenskomst for Telenor

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av EL og IT Forbundet i følgende virksomheter i Telenor-konsernet som fremgår av bilag 7.

Kabelmontoroverenskomsten

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og EL og IT Forbundet på den annen side. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.

Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

Organisasjonsforholdet for disse arbeidstakere dekkes av Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og EL og IT Forbundet. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.

Energioverenskomsten

Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.

Energiavtale I

Hovedavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter at det opprettes hovedtariffavtale mellom partene.

Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Hovedtariffavtalen gjelder mellom Samfunnsbedriftene og LO Kommune, YS-K-Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Kommune, Unio, Akademikerne kommune Norsk Folkehøgskolelag og Lederne.

Overenskomst Norsk Helsenett SF

Overenskomsten omfatter medlemmer av EL og IT Forbundet som er hel- eller deltidsansatt i Norsk Helsenett SF.

Overenskomst for OneCo Networks

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i OneCo Networks (tidligere Relacom)

Overenskomst for Hålogaland Kraft

Overenskomsten gjelder hel- og deltidsansatte i Hålogaland Kraft AS med datterselskaper.

Overenskomst for Global Connect

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i GlobalConnect AS (tidligere Broadnet).

Overenskomst Område 10, Helseforetak med sykehusdrift

Overenskomsten omfatter våre medlemmer i helseforetak med sykehusdrift som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I tillegg til denne overenskomsten er det opprettet egne B-deler for flere lokale helseforetak. Lenke til disse finner du nedenfor.

Overenskomst for Helse Vest IKT AS

Denne avtalen er inngått mellom Helse Vest IKT AS tilsluttet Spekter på den ene siden, og EL og IT Forbundet tilsluttet LO-Stat på den andre siden - periode 2018-2020.

Overenskomst for Helse Nord IKT

Overenskomsten omfatter våre medlemmer som er ansatt i Helse Nord IKT HF med et fast og midlertidig stillingsforhold.

Overenskomst for Sykehuspartner

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Sykehuspartner HF

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Overenskomstens bestemmelser gjelder for arbeidstakere som er ansatt i virksomheter innen IKT og serviceelektronikkrelaterte virksomheter. Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever som gis praksis-opplæring i arbeidslivet (PIA) eller personer som gjennomgår 8 ukers yrkesorientert program (YPRO).

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på den ene side og LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat og Unio på den annen side.

Hovedavtalen LO – Virke

Hovedavtalene inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene, ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser. Det er viktig å merke seg at hovedavtalen kun gjelder på arbeidsplasser der det mellom partene er inngått tariffavtale. I Norge inngår hovedavtalen som del 1 i alle tariffavtaler, men den har lengre løpetid enn overenskomsten (tariffavtalens del 2) som gjerne reforhandles hver annet år under tariffoppgjøret. Hovedavtalen revideres i motsetning til denne, normalt hvert fjerde år. Den er dermed ikke del av tariffoppgjørene.

Hovedavtalen LO – NHO

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen.
 

Hovedavtalen LO Stat – Spekter

Hovedavtalen mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter gjelder som første del i alle overenskomster inngått mellom LO, representert ved LO Stat, og deres medlemmer og og arbeidsgiverforeningen Spekter, og dens medlemmer. 

Hovedavtalen LO – Samfo

SAMFOs ekstraordinære generalforsamling vedtok oppløsning i 2020. Dette er dermed den siste hovedavtalen med SAMFO.

Hovedavtalen LO Stat – Staten

Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på den ene side og LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat og Unio på den annen side.

Hovedavtalen LO – KS

Hovedavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter at det opprettes hovedtariffavtale mellom partene.

Overenskomst for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer i EL/IT ansatt i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Overenskomsten omfatter ikke overtidsbetalingtil ledere med arbeidsgiveransvar på ledernivå 1 og 2 og 3 (l=administrerende direktør, 2 =avdelingsledere, 3=teamledere) samt ansatte i særskilte uavhengige stillinger. For øvrig vises det til HDO's håndbøker samt AML for øvrige bestemmelser og retningslinjer.

Krajowy układ zbiorowy dla branży elektroinstalacyjnej i elektrotechnicznej

Taryfę płac akordowych dla działalności na lądzie
Umowę w sprawie płac opartych na produktywności dla statków (PAS) Umowę w sprawie płac opartych na produktywności dla onshore Umowę w sprawie płac offshore
Układ obowiązuje zakłady wykonujące prace instalacyjne, montażowe i konserwacyjne instalacji elektrycznych z przynależnymi instalacjami automatyzacyjnymi i oprzyrządowania oraz naprawy aparatów i urządzeń elektrycznych/elektronicznych.

Spekter A-del

Overenskomsten del A mellom Spekter og LO Stat.
Inndeling i overenskomsteområder for perioden 2020 - 2022.

Akkordtariff landbasert virksomhet

Akkordtariff – landbasert virksomhet
01.05.2016 –

Mellom EL og IT Forbundet og Nelfo

Offshoreavtalen

OFFSHOREAVTALEN TIL LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE
Offshoreavtalen i tilknytning til oljevirksomheten offshore gjelder fra 1. mai 2020 til 30. april 2022.

Overenskomst for Statnett

Overenskomst for Statnett ert inngått mellom Spekter og Statnett SF på den ene side og LO Stat og EL og IT Forbundet på den annen side.

Avtalen gjelder for EL&IT forbundets medlemmer i Statnett SF, Lyse Sentralnett AS og ELHUB AS. Virkeområdet vil i det følgende benevnes som "Statnett". Avtalen gjelder ikke for virksomhetens direktører.

Hovedtariffavtalen KS

Denne hovedtariffavtalen gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer.