Velg punkter
§ 1Overenskomstens omfang og varighet
§ 2Ansettelsesvilkår
§ 3Lønnsbestemmelser
3.1Fastlønn
3.2Lønn for ledigtid
3.3Fagarbeidertillegg
3.4Unntak
3.5Fastlønn i den enkelte bedrift
3.6Månedslønn
3.7Bastillegg
3.8 Mønstring/reisetidsbestemmelser
3.9 Retningslinjer samt godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel
3.10Spiserom
§ 4Produktivitetslønnssystemer
4.1Akkordtariffen for land
4.1.1Akkordmultiplikator land
4.1.2Merknad
4.1.3I listeakkorden kan inngå følgende
4.2Bedriftsavtale for produktivitetslønn - landbasert virksomhet - produktivitetsavtalen for skip (PAS)
4.3Produktivitetsavtale for virksomhet onshore
4.4Produktivitetsavtale for skipsinstallasjon
4.5Tariffgebyr
§ 5Kompetanseutvikling
5.1Innledning
5.2Opplæringsutvalg
5.3Opplæringsplaner og kurstilbud
5.4Oppfølging
5.5ELBUS
§ 6Fagopplæring
6.1Antall lærlinger
6.2Planlegging av opplæringen
6.3Gjennomføring av opplæringen
6.4Fagprøve
6.5Lønn ved skolegang
§ 7Ordinær arbeidstid
§ 8Overtid og skiftarbeid
8.1Overtidsarbeid
8.2Overtidstillegg
8.3Spisepause
8.4Skiftarbeid
8.5Skiftordninger
8.6Overgangsregel
8.7Vaktordninger
§ 9Arbeid utenfor bedriften
9.1Definisjon
9.2Varsel om reiseoppdrag
9.3Reiseforberedelser
9.4Gangtid på anlegg
9.4On- og inshore
9.5Reiser til og fra anlegg
9.6Innarbeidings-/rotasjonsordninger
9.7Utenbystillegg
9.8Kost og losjigodtgjørelse
9.9Retningslinjer for innlosjering i bedriftens regi
9.9.1Brakke
9.9.2Privat innkvartering
9.9.3Arbeid om bord i båter (i fart)
9.9.4Velferd
9.10Merknader
9.11Diettsatser
§ 10Spesielle arbeidsforhold
10.1Smussig arbeid
10.2Reparasjon og anleggsarbeid om bord i skip
10.3Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten
§ 11Ferie
§ 12Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai
12.1Godtgjøringen
12.2Opptjeningsregler
12.3Tapsregler
12.4Utbetaling
12.5
§ 13Sykelønnsordningen
§ 14Korte velferdspermisjoner
§ 15Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår
15.1Reguleringsbestemmelse NHO – LO NHO – LO
15.2Reguleringsbestemmelse Nelfo – EL og IT Forbundet
§ 16Protokolltilførsel til overenskomsten
16.1Elektromekaniske reparasjonsverksteder
16.2Forskrifter
16.3Vernearbeid
16.4Mekanikere og sveisere
16.5Serviceelektronikere og elektroreparatører
16.6Samarbeid om sikkerhet
16.7Bransjestatistikk
16.8Verktøy og arbeidstøy
16.9Gebyr for administrasjon av akkordtariffordningene
16.10Innvandrere
16.11Mandat akkordutvalg
16.12Utsetting av arbeid
16.13Foreldrepermisjon
16.14Omsorgspermisjon i henhold til AML §12 – 3 gir rett til ordinær lønn under permisjon.
16.15Personlig integritet i arbeidslivet
§ 17Inn- og utleie
DevProject Wisent (laget av Decap.no)