EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Kabelmontoroverenskomsten

Sist endret: 10.02.2021

1. Kap.1

Del I   Hovedavtalen mellom LO/NHO

 

 

Del II

 

Kap. I

Overenskomstens omfang


§ 1.1. Virkeområder.

Denne overenskomsten kan gjøres gjeldende ved Nexans-konsernet etter krav fra LO og EL og IT Forbundet på den ene side og NHO og Norsk Industri på den annen side.

Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak / vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde. Se bilag 7 og 7 A.


§ 1.2. Faggrupper.


1.2.1.

Ved bedriften skilles det mellom voksne arbeidstakere etter kvalifikasjoner og etter arbeidets art.


1.2.2.

Vilkår for anerkjennelse som fagarbeider er bestått fagprøve i samsvar med Opplæringslova, enten etter utstått læretid på kontrakt eller praksis i samsvar med lovens § 3-5.


1.2.2.1.

Lærlinger og ikke-lærlinger skal være fritatt for utgifter i forbindelse med prøveavleggelsen.

Det er enighet om at eventuelle nye fagområder så snart som mulig skal søkes lagt inn under Opplæringslova som nye lærlingfag. Arbeidstakere som utfører høyt kvalifisert spesialarbeid som ikke kan legges inn under Opplæringslova som fag, kan etter 3 3/4 år i arbeidet og fylte 22 år avlegge en dyktighetsprøve som internt gir rett til lønnsmessig plassering som fagarbeider.

Dyktighetsprøven som fastsettes av partene på bedriften, skal i vanskelighetsgrad kunne sammenliknes med fagprøver fastsatt i henhold til Opplæringslova. Bestått dyktighetsprøve skal bekreftes skriftlig overfor den enkelte.


1.2.3.

Sjåfører anerkjennes som spesialarbeidere. Det samme gjelder lagerarbeidere med slik øvelse at de selvstendig og under eget ansvar kan utføre vanlig lagerarbeid (arbeid med inn- og utpakking eller ekspedisjon av varer og materiell og som har sitt vesentlige arbeid på lageret).


1.2.4.

Arbeidstakere over 18 år som ikke fyller vilkårene til fagarbeider er spesialarbeider.


§ 1.3. Opplæring i teknologisk utvikling.


1.3.1.

Fagopplæring, etterutdanning og videreutdanning skjer i samsvar med Opplæringslova og de bestemmelser som til enhver tid blir gitt i henhold til denne loven og til Hovedavtalens bestemmelser.


1.3.2.

Bedriftens fremtidige konkurranseevne vil blant annet være avhengig av tilpasning til ny teknologi og tilgang på fagarbeidere og annen kvalifisert arbeidskraft.

Med sikte på at arbeidstakerne som omfattes av overenskomsten skal kunne kvalifiseres til de nye arbeidsoppgaver som utviklingen fører med seg og skal kunne oppfylle de krav som i fremtiden vil bli stilt til dem, er partene enige om:


1.3.2.1.

at det er av stor betydning å øke interesse og mulighetene for fagutdanning, samt å legge forholdene til rette slik at bedriften i større utstrekning tar inn lærlinger,


1.3.2.2.

at det mellom bedriften og tillitsmennene drøftes behovet for inntak av lærlinger,


1.3.2.3.

i fellesskap å arbeide for en kontinuerlig oppdatering av fagopplæring, slik at denne til enhver tid er mest mulig i samsvar med bedriftens behov,


1.3.2.4.

å arbeide for at ordningen med å kunne avlegge fagprøve etter § 3.5 i Opplæringslova "praksiskandidatordningen" opprettholdes også i fremtiden,


1.3.2.5.

Når ansatt kabelmontør ønsker å ta fagprøve som energimontør i henhold til § 3.5 i Opplæringslova skal bedriften bidra til dette. Slikt bidrag skal være tema i drøftinger mellom de lokale parter.


1.3.2.6.

at ved innføring av ny teknologi skal berørte arbeidstakere gis nødvendig opplæring. Opplæringens karakter og omfang skal drøftes mellom partene i det enkelte tilfellet, jfr. kap. V i Tilleggsavtale IV til Hovedavtalen. Opplæring innenfor den enkelte arbeidstakers ordinære arbeidtid skal skje uten tap av fortjeneste,


1.3.2.7.

at videreutdanning er en oppgave for ulike utdanningsinstitusjoner, bedrifter og de enkelte arbeidstakere. Partene vil søke å påvirke myndighetene slik at tilbud om videreutdanning kan gis såvel i arbeidstiden som i fritiden, avhengig av lokale forhold,


1.3.2.8.

at bedriften og tillitsmennene drøfter generelle opplæringsspørsmål med tanke på å øke de ansattes kompetansenivå.


1.3.3.

Norsk Industri og El & It vil anbefale at de lokale parter tilpasser sin arbeidsorganisasjon og sine bedriftsinterne avtaler med tanke på de krav ny teknologi vil medføre, jfr. overenskomstens punkt 4.1.4.1.


1.3.4.

Eventuell lønnsansiennitet for teknisk utdannelse fastlegges ved nærmere avtale mellom bedriften og arbeidstakernes tillitsmenn.


§ 1.4. Likestilling mellom menn og kvinner.


1.4.1.

Partene er enige om både sentralt og lokalt å fortsette arbeidet med å tilrettelegge forholdene, slik at kvinner og menn gis like muligheter til å ta del i de forskjellige arbeidsoppgaver innenfor verkstedsindustrien.


1.4.2.

Bedriftene skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, forfremmelser og kompetansegivende etter- og videreutdanning.

Protokolltilførsel

Partene på den enkelte bedrift skal i løpet av avtaleperioden foreta nødvendig gjennomgang av sine lokale avtaler for å sikre at disse er i samsvar med likestillingslovens bestemmelser.


1.4.3.

I tariffperioden bør de lokale parter drøfte forhold omkring likestilling og likelønn med henblikk på å opprette en bedriftstilpasset likestillings-avtale. Formålet med en slik avtale skal være å oppnå at alle arbeids­takere - uansett kjønn - gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling, og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement, samt videre å bidra til at flere kvinner vil finne seg en arbeidsplass i verkstedsindustrien.

 

I forbindelse med eventuell opprettelse av likestillingsavtale og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriftene, vil Norsk Industri og EL og IT bl.a. peke på at:

 

                        -   Likestilling er et lederansvar.

                        -   Likestilling mellom kjønnene omfatter mer enn lønnsspørsmål.

                        -   Likestilling gjelder også holdninger og normer og krever sterk     

                            medvirkning fra de  tillitsvalgte.

                        -   Likestillingsarbeidet bør drøftes og følges opp i etablerte

                            samarbeidsfora i bedriften.


§ 1.5. Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse


1.5.1.

EL og IT Forbundet og Norsk Industri er enige om både sentralt og lokalt å arbeide for at det legges til rette for en personalpolitikk slik at eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse, kan fortsette å arbeide frem til ordinær pensjonsalder.


1.5.2.

Det forutsettes at partene på den enkelte bedrift diskuterer arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse. Det bør særlig tas hensyn til at tunge løft, skift, overtid, reiseoppdrag og særlig smussig arbeid kan medføre belastninger som kan være spesielt uheldige for disse arbeidstakere. Av denne grunn bør eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse så vidt mulig ut fra en leges vurdering eller etter eget ønske, kunne fritas for slike arbeidsoppgaver.


1.5.4.

For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individu­elle avtaler om arbeidsoppgaver, hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid m.v. mellom den enkelte ansatte og bedriften.


§ 1.6. Innvandrere


1.6.1.

Partene er enige om at det både sentralt og lokalt må arbeides for å tilrettelegge forholdene slik at innvandrere i større grad velger å ta arbeid innenfor verksteds­industrien. På denne bakgrunn bør derfor partene lokalt diskutere bedriftsaktuelle problemstillinger knyttet til rekruttering av innvandrere, som for eksempel praktisk tilrettelegging og holdningsspørsmål.


Kap.2

Arbeidstiden


2.1. Ordinær arbeidstid


2.1.1.

Ved fastsettelse av arbeids- og hviletider skal det forhandles med    arbeidstakernes tillitsvalgte. Forøvrig vises det til bilag 5.


2.1.2.

Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke. Den daglige arbeidstid legges i tiden mellom kl. 06.45 og kl. 17.00 de første 5 virkedager i uken. Det samme gjelder dager før helligdager som ikke faller på lørdag, unntatt jul- og nyttårsaften, da arbeidet innstilles kl. 12.00. For øvrig henvises til lokal fleksitidsavtale.

Ved fastsettelse av arbeidstid bør det legges vekt på det som bedriftens ansatte ønsker og at arbeidstidsordningen så langt det er mulig blir den samme for alle grupper i bedriften. Hvis enighet eventuelt med bistand fra organisasjonene ikke oppnås fastsetter bedriften hvorledes arbeidstidsordningen skal gjennomføres innenfor rammen kl. 07.00 - kl. 16.00.

Partene peker på at det av hensyn til en effektiv utnyttelse av produksjonsutstyr vil være av stor betydning å praktisere fleksible arbeidstidsordninger, herunder hvilepauser. Det anbefales derfor med utgangspunkt i Riksmeklingsmannens forslag ved tariffoppgjøret i 1986, avsnitt C, punkt 5, at det på de enkelte bedrifter treffes avtale om slike ordninger innenfor tidsrommet kl. 06.00 til kl. 18.00.


2.1.3.

Der partene lokalt er enige om det, kan det som en forsøksordning iverksettes bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. Slike ordninger skal forelegges forbund og landsforening til godkjennelse. (Fra bilag 5 pkt A a) uendret)


2.1.4.

Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i Arbeidsmiljølovens § 10-5. Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres.


2.1.5.

Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte.


2.1.6.

Arbeidstiden ved offshorearbeid, se stedlig avtale.


§ 2.2. Overtidsarbeid.


2.2.1.

Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning som gjeldende lov hjemler (jfr. Arbeidsmiljølovens § 10-6). Overtidsarbeid bør innskrenkes til det minst mulige, og i særdeleshet ikke overdrives av eller overfor den enkelte arbeidstaker.

Før overtid ved permittering iverksettes, skal dette, om mulig, drøftes mellom partene på bedriften.


2.2.1.1.

Tillitsmennene skal ha adgang til å se overtidslister for leiearbeidere som er underlagt bedriftens styring og ledelse.


2.2.2.

Som overtidsarbeid regnes alt arbeid utenfor den ordinære arbeidstid for vedkommende arbeidstaker ved bedriften, med fradrag av den tid som er gått med til å spise og hvile.


2.2.3.

Arbeidstakerne skal også innenfor rammen av den i loven fastsatte begrensning av adgangen til overtidsarbeid enkeltvis være berettiget til fritakelse for overtidsarbeid ved særlige anledninger som møter m.v. samt også andre private grunner.


2.2.4.

Ved lokal enighet, kan partene i den enkelte bedrift inngå avtale om avspasering av opparbeidet overtid. Overtidstillegg skal utbetales.

Avtalen skal inneholde bestemmelser om når og hvordan avspasseringer skal foretas.


§ 2.3. Skiftarbeidstid.


2.3.1.

Det skal være adgang til å anvende 2- og 3-skiftarbeid (jfr. Arbeidsmiljølovens § 10-11 og § 10-12).


2.3.2.

Arbeidstiden på 2-skift skal ikke overstige gjennomsnittlig 36,5 timer pr. uke.


2.3.4.

Hvis en arbeidstaker ved overgang fra dagarbeid til skift får kortere arbeidstid regnet over en skiftsyklus, skal det gis kompensasjon for manglende timer. Det samme gjelder ved overgang fra skiftarbeid til dagarbeid.


2.3.5.

Ved midlertidig overgang fra dagarbeid til skift og fra 2- til 3-skift, gis kompensasjon for arbeidstidsnedsettelsen ved at skiftarbeidernes fortjeneste på skift inkl. eventuell overtid på skift for hver lønningsperiode påplusses kompensasjonen:

Fra 37,5 timer til 36,5 timer     2.74 %

Fra 37,5 timer til 35,5 timer     5.63 %

Fra 37,5 timer til 33,6 timer   11.61 %

Eventuelt den prosentsats som forekommer hvor arbeidstids-nedsettelsen skjer fra andre timetall.


2.3.6.

Ved fastsettelse av skiftplan skal det forhandles med arbeidstakernes tillitsvalgte.


2.3.7.

Ved igangsetting av skift skal det på forhånd konfereres med arbeidstakernes tillitsvalgte. Fra konferansen skal det settes opp referat.


2.3.8.

Skiftene i en 2-skiftordning forutsettes å veksle hver uke mellom formiddag og ettermiddag. Skiftene i en 3-skiftordning forutsettes å veksle hver uke i kombinasjoner av formiddagsskift, ettermiddagsskift og nattskift.

Hvor produksjonsmessige forhold tilsier det kan bedriften iverksette andre ordninger. Det samme gjelder når partene på bedriften er enige om det.


2.3.9.

Varsel om endring av arbeidstiden skal gis i så god tid som mulig.


2.3.10.

Arbeidstidsordning for store anlegg henvises til lokal avtale.


§ 2.4. Korte velferdspermisjoner.

I tilslutning til Riksmeklingsmannens forslag av 1972 vedrørende likestilling mellom arbeidere og funksjonærer når det gjelder korte velferdspermisjoner skal det på alle bedrifter inngås avtale om slike permisjoner. Med korte velferdspermisjoner etter nedenstående regler menes permisjoner for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn.

Ordningene skal minst omfatte følgende tilfeller av velferdspermisjon:

 


2.4.1.

Permisjon ved dødsfall og for deltakelse i begravelse når det gjelder den nærmeste familie.

Med nærmeste familie siktes det til personer som står i nært slektskaps-forhold til arbeidstakeren, så som ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn. Permisjon ved begravelse av ansatte, slik at de ansatte på vedkommendes avdeling kan være representert.


2.4.2.

Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen.

Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden.

I enkelte tilfeller vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor bestemmelsene, som bare gjelder for korte velferdspermisjoner. Forøvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte tilfeller som oftest være sykmeldt.


2.4.3.

Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehave og første gang det begynner på skolen.


2.4.4.

Permisjon når foreldre blir innkalt til konferansetime i grunnskole, og denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden.  Slik permisjon gis for inntil to timer.


2.4.5.

Kvinner som ammer barn har rett til den fritid hun av den grunn trenger og minst en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil en time pr. dag.  Betaling for dette er begrenset til maksimalt 1 time om dagen og opphører når barnet fyller 1 år.


2.4.6.

Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet.


2.4.7.

Permisjon på grunn av sykdomstilfeller i hjemmet. Det siktes til akutte sykdomstilfeller i hjemmet, forutsatt at annen hjelp ikke kan skaffes, og arbeidstakerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsene om korte permisjoner for at arbeidstaker skal kunne få ordnet seg på annen måte.


2.4.8.

Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus.


2.4.9.

Permisjon ved flytting til ny fast bopel.


2.4.10.

Permisjon for oppmøte på sesjon.


2.4.11.

Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vanskelig å få dette gjennomført utenfor arbeidstiden.


2.4.12.

Permisjon ved deltakelse i egne barns konfirmasjon.


2.4.13.

Med samboer menes person som har hatt samme bopel som den ansatte i minst 2 år, og har vært registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte i samme tidsrom.


2.4.14.

Partene på bedriften treffer nærmere avtale om retningslinjer for ordningens praktisering.

Når permisjon etter ovenstående regler skal betales, fastsettes betalingens størrelse etter forhandlinger med utgangspunkt i den faktiske fortjeneste.


2.4.15.

Bedriften betaler hjemreise innen Norge i følgende tilfeller:

 - Permisjon i henhold til pkt. 2.4.1 og 2.4.5.

 - For nødvendig undersøkelse, behandling og kontroll hos spesialister.

  Det forutsettes at tilsvarende konsultasjoner ikke kan utføres på arbeidsstedet.


§ 2.5. Ferie.

Ferie gis i samsvar med Ferieloven.

For avtalefestet ferie se bilag 5.


§ 2.6. Omsorgspermisjon – Pappapermisjon

Bedriften dekker ordinær lønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon i samsvar med aml § 12.3.


§ 2.7. Forskuttering av sykepenger

Norsk Industri og EL og IT Forbundet vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.


Kap.3

Lønnsfastsettelse.


§ 3.1. Minste timefortjeneste.


3.1.1.

Lønnsgrupper og lønnssatser fremgår av de stedlige avtaler.


3.1.2.

Timefortjeneste

Fra og med 1. april 2020 heves alle timefortjenester med kr. 0,50 pr. time. For 2-skiftarbeidere som har 36,5 timers uke heves timefortjenesten med kr. 0,51, pr. time. For 3-skiftar-beidere som har 35,5 timers uke heves timefortjenesten med kr. 0,53, og for 3-skiftarbeidere med 33,6 timers uke med kr. 0,56pr. time.

Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før forslagets vedtakelse.  Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

 


§ 3.2. Generelt om minste timefortjeneste.


3.2.1.

Ved bedrifter som omfattes av denne overenskomst skal ingen voksen arbeidstaker pr. arbeidet time betales under den fastsatte minste timefortjeneste hvis ingen annen bestemmelse i overenskomsten hjemler dette.

For lærlinger, unge arbeidstakere og praktikanter henvises til overens-komstens § 3.3.


3.2.2.

De tillitsvalgte skal etter anmodning utleveres lister som viser status og timefortjeneste for det siste kjente kvartal, eventuelt det nødvendige materiale som gir grunnlag for slik oversikt.


§ 3.3. Lønnsbestemmelser for lærlinger og unge arbeidstakere


3.3.1.

Lærlinger:


3.3.1.1.

Lærlinger og hjelpemontører lønnes etter egne satser.  Med lærlinger forstås alle som har fylt 15 år og med hjelpemontør alle som har fylt 18 år og som ikke tilfredsstiller kravene som fagarbeidere.  Opplæringen av kabelmontører skal foregå i overensstemmelse med gjeldende opp­æringsplan på bedriften avtalt mellom partene.  For å kunne avlegge fagprøve kreves bestått eksamen fra lærlingeskole eller likeverdig utdannelse som kreves.

Lærlinger ansettes på samme vilkår som i lærlingeloven.

Lærlinger lønnes etter følgende skala:

Halvår 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Prosent 53 56 61 70 80 90 90 90

Anmerkning: Ovenstående bestemmelser er gjeldende inntil det foreligger godkjente fagopplæringsplaner i henhold til Opplæringslova.


3.3.2.

Lærlinger etter Reform ‘94:

Hovedmodellen for yrkes- og fagopplæring har 2 års opplæring i videregående skole (GK og VK1), pluss 2 års læretid i bedrift med 50 % opplæringstid og 50 % verdiskapningstid. Lærlingenes timefor-tjeneste utgjør en prosentandel av timefortjenesten eksklusive alle tillegg for nyutdannede fagarbeidere i bedriften. Dette inkluderer eventuell bonus som er en del av fagarbeidernes timefortjeneste.

Halvår 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Prosent Skole Skole Skole Skole 30 40 50 80

3.3.2.1.

Lærlinger i fag som har 3 års opplæring i videregående skole (GK, VK1 og VK2) pluss 1 års læretid i bedrift, følger følgende lønnsskala:

 

Halvår 7. 8.            
Prosent 50 80            

3.3.2.2.

Lærlinger i fag som har 3 års opplæring i videregående skole (GK, VK1 og VK2) pluss 1,5 års læretid i bedrift, følger følgende lønnsskala:

Halvår 7. 8. 9.          
Prosent 40 50 80          

3.3.2.3.

For lærlinger som ikke har GK og VK1 i videregående skole etter Reform ’94, avtales lokalt fordelingen av samlet en fagarbeiders lønn i løpet av læretiden. Bedriften skal påmelde lærlinger til den pliktige skoleundervisning.


3.3.2.4.

Overtid for lærlinger over 18 år betales som for hjelpearbeider.


3.3.2.5.

Partene er enige om at ovennevnte lønnsbestemmelser knyttet til Reform ‘94 benyttes under forutsetning av at statens støtte til lærlingeordningen blir slik som forutsatt under innføringen av reformen.


3.3.3.

Unge arbeidstakere:

Unge arbeidstakeres fortjeneste skal utgjøre en prosentandel av begynnerlønn eksklusive alle tillegg for bedriftens hjelpearbeidere.

År 15 15 1/2  16 16 17 17
Prosent 53 56 61 70 80 90

3.3.4.

Dersom bedriften tar imot utplasserte elever fra ungdomsskoler, videregående skoler eller AMO, skal opplegget for utplassering på forhånd drøftes med de tillitsvalgte.


3.3.5.

Praktikanter lønnes etter lærlingskalaen. Det gis opprykk for grunnkurs og videregående kurs i henhold til fradragsreglene for opplæringsplan.


Kap.4

Lønnssystemer


§ 4.1. Lønnssystemer generelt.


4.1.1.

Forskjellige typer lønnssystemer som tidlønn/fastlønn og bonussystemer skal kunne avtales.

For øvrig henvises til felleserklæringen om lønnssystemer inngått mellom NHO og LO:

Organisasjonene understreker betydningen av et aktivt arbeid for økt produktivitet og lønnsomhet på den enkelte bedrift. Dette er nødvendig for å styrke bedriftens konkurranseevne og muliggjøre investeringer som sikrer bedriftene på lengre sikt.

Partene i arbeidslivet vil derfor arbeide for at lokal lønnsfastsettelse i fremtiden knyttes til påviselige ytelses-og/eller resultatforbedringer basert på lønnssystem utviklet i et samarbeid på bedriften.

 


4.1.2.

Avtaler om lønnssystemer kan, dersom ikke annet er avtalt, sies opp med 1 - en - måneds varsel. Det forutsettes at partene på bedriften har ført forhandlinger før oppsigelse finner sted. Dersom en av partene krever organisasjonenes medvirkning til utforming av lønnssystem eller for å få avklart fortolkningsspørsmål vedrørende tariffavtale, skal slikt møte avholdes uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder hvis organisajonene blir enige om å avholde et organisasjonsmessig møte for å drøfte spørsmålet om lønns-regulering. Oppsigelsen utstår inntil slikt forhandlingsmøte er avholdt.


4.1.3.

Den enkeltes lønnsplassering skal foretas på grunnlag av dyktighet, kompetanse, praksis, ansvar og jobbinnhold.  Lønnsplassering foretas på basis av stedlig avtale.


4.1.3.1.

Avtjent førstegangstjeneste i Forsvaret og pålagt tjeneste som sivilarbeider godskrives som lønnsansiennitet.

Arbeidstakere som har permisjon fra arbeidet for å utføre tilsvarende tjeneste, gis lønnsansiennitet på samme måte.

Arbeidstaker som har permisjon i forbindelse med svangerskap/fødsel og adopsjon, opparbeider lønnsansiennitet i inntil ett år, såfremt arbeidstaker oppebærer rett til fødselspenger eller adopsjonspenger etter Folketrygdloven § 14-4 og 14-14.


4.1.3.2.

Tillegget fastsettes etter avtale mellom bedriftens leder eller dennes representant og hver enkelt arbeidstaker, og eventuelt etter konferanse med de tillitsvalgte.

Hvis den enkelte arbeidstaker eller de tillitsvalge mener at det er urimeligheter til stede som gir grunnlag for fornyet vurdering, kan saken tas opp i konferanse med bedriftsledelsens representant.

For å fremme mest mulig objektiv vurdering av den enkelte arbeidstaker, skal det avtales retningslinjer for fastsettelse av disse tillegg.


4.1.4.

En gang i hvert avtaleår skal det foretas en vurdering og eventuell regulering av fortjenestenivået. Tidspunktet for vurderingen skal være fastlagt i lokal avtale. Partene kan i forbindelse med den årlige vurdering avtale at et eventuelt tillegg skal oppdeles slik at en del av tillegget blir utbetalt senere i avtaleåret.

Grunnlaget for vurderingen skal være bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter, konkurranseevne og den aktuelle arbeidskraftsituasjon. Ekstern lønnsstatistikk, andre bedrifters lønnsnivå eller lønnsutvikling skal ikke kunne påberopes som grunnlag for regulering utover det som framgår av foregående setning. Ved vurderingen skal det tas hensyn til eventuelle tariffmessige tillegg gitt siden forrige vurdering.


4.1.4.1.

Norsk Industri og EL og IT Forutsetter at partene på bedriften vurderer om arbeidstakere med spesielle kvalifikasjoner eller kunnskaper utover det som normalt kreves av fag- og spesialarbeidere, herunder arbeidstakere som kvalifiserer seg til de nye arbeidsoppgaver som innføring av ny teknologi fører med seg (jfr. §1.3), skal gis en høyere fortjeneste.


4.1.4.2.

Ved den lokale lønnsreguleringen bør også den etablerte lønnsdifferensieringen mellom fag- og spesialarbeidere vurderes.

Fagarbeidere med fagbrev som kreves for arbeidet, lønnes som fagarbeidere.


4.1.4.3.

Partene er enige om at menn og kvinner etter Kabelmontøroverens-komstens bestem­melser under ellers like forhold skal vurderes likt, såvel fortjenestemessig som faglig. Ved lokale lønnsforhandlinger skal derfor partene gjennomgå både menns og kvinners lønnsforhold og vurdere årsakene til eventuelle lønnsforskjeller.


4.1.5.

Norsk Industri og EL og IT Forbundet vil påpeke at det er av avgjørende betydning at det arbeides for forbedring av den enkelte bedrifts totale produktivitet. Dette må gjøres ved en kontinuerlig forbedring vedrørende maskiner og utstyr, lokaler og arbeidsplasser, råmaterialer og halvfabrikata, metoder og prosesser, planlegging og arbeidsorganisasjon, samt andre tiltak som fremmer et godt arbeidsmiljø og en rasjonell og effektiv produksjon. Det må også arbeides for en effektiv utnyttelse av maskiner og utstyr og av arbeidstiden. Det er nødvendig at partene til enhver tid samarbeider om dette, og erkjenner et felles ansvar for en positiv utvikling.


§ 4.2. Tidlønn/fastlønn.


4.2.1.

Med tidlønn/fastlønn forstås et lønnssystem hvor fortjenesten beregnes i henhold til arbeidet tid (pr. år, måneder, uker, timer).


4.2.2.

Forskjellige tidlønnssystemer/fastlønnssystemer skal kunne anvendes for deler av bedriften eller felles for hele bedriften. Tidlønnssystemer/fastlønnssystemer skal avtales skriftlig.


§ 4.3. Bonussystem.


4.3.1.

Bonussystemer består av en fast lønnsandel og en mindre bevegelig andel, felles for hele bedriften, avdelingen eller grupper.


4.3.2.

Forskjellige former for bonussystemer kan anvendes. Bonussystemer skal avtales skriftlig.


4.3.3.

Den faste lønnsandel behandles i henhold til bestemmelsene i overenskomstens § 4.2 Tidlønn/fastlønn.

 


4.3.4.

Den bevegelige lønnsandel gjøres avhengig av bedriftens, eventuelt gruppers, produksjonsresultat. Også andre kriterier skal kunne avtales. Det avtales retningslinjer for beregning av denne del, men målekriterier som skadefrekvens og sykefravær bør unngås.


4.3.5.

Ved bonussystemer er arbeidstakerne garantert lønnssystemets faste del.


4.3.6.

Andre arbeidstakerkategorier kan etter avtale delta i bonus-systemer.


4.3.7.

Partene anbefaler at det opprettes produktivitetsavtaler på bedrifter med bounussystem.


§ 4.4. Produktivitetsavtale - produktivitetstillitsvalgte.

Når et lønnssystem med en spesiell produksjons- eller produktivitets-avtale krever det, kan det inngås avtale om at arbeidstakerne velger en produktivitets-tillitsvalgt, som lønnes av bedriften for den tid partene er enige om skal brukes til dette arbeid.

Den produktivitetstillitsvalgte skal være en arbeidstaker med god kjenn-skap til bedriften (jfr. Hovedavtalens § 5-10). Vedkommende skal arbeide i nær kontakt med alle ledd vedrørende produktivitets-spørsmål, og skal ha et særlig ansvar for rent generelt å øke forståelsen for at hver enkelt kan bidra til å bedre bedriftens konkurranseevne og derved skape økonomiske forutsetninger for trygge og gode arbeidsforhold.


§ 4.5. Utlønning.

Hvis partene avtaler utlønning en gang pr. måned eller hver 4. uke, skal det være anledning til å få delutbetaling på forskudd. Slike avtaler skal være skriftlige.


Kap.5

Spesielle lønnsbestemmelser


§ 5.1. Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai.

Til erstatning for arbeidsfortjeneste utbetales uke-, dag-, time eller akkordlønte arbeidstakere som ikke er i ordinært arbeid på de nedenfor nevnte dager, en godtgjøring etter disse regler:


5.1.1.

Godtgjøringen:


5.1.1.1.

Godtgjøringen betales for nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag, når disse dager faller på en ukedag som etter fast arbeidsordning i bedriften ellers ville vært vanlig virkedag.

Godtgjøringen betales også når helligdager og 1. og 17. mai faller innenfor tidsrom hvor arbeidstakeren har ferie eller er permittert på grunn av driftsstans.


5.1.1.2.

Betalingen for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager innenfor bedriften for gruppen fag-, spesial- og hjelpearbeidere fastsettes tilsvarende bedriftens gjennomsnittlige timefortjeneste for hver av de nevnte grupper.


5.1.1.3.

For de bevegelige helligdager i julen og nyttårshelgen benyttes foregående 3. kvartal som beregningsperiode, for de øvrige bevegelige helligdager samt for 1. og 17. mai benyttes foregående 4. kvartal. Hvis det innen overenskomstområdet gis generelle tillegg i tidsrommet etter beregningsperioden, skal disse tillegges ved utbetalingen av godtgjøringen.


5.1.1.4.

Godtgjøringen utbetales for det antall timer som ville vært ordinær arbeidstid på vedkommende dag.

Godtgjøringen reduseres forholdsvis hvis det etter gjeldende arbeidsordning ved bedriften drives med innskrenket arbeidstid på vedkommende ukedag.

I godtgjøringen gjøres fradrag for dagpenger eller liknende som arbeids-takeren i tilfelle får utbetalt for vedkommende dag av arbeidsgiveren eller trygdeinstitusjon som helt eller delvis finansieres ved pliktmessig bidrag fra arbeidsgiveren.


5.1.1.5.

For unge arbeidstakere og lærlinger fastsettes betalingen tilsvarende den gjennomsnittlig timefortjeneste i bedriften for disse under ett.


5.1.1.6.

For arbeidstakere ved bedrifter som praktiserer fastlønnssystemer, betales en godtgjøring beregnet etter den enkelte timefortjeneste i den uke høytids- eller helligdagen faller.


5.1.1.7.

Ukelønte arbeidstakere beholder sin ukelønn uavkortet også i uker med bevegelige helligdager eller 1. og 17. mai.

Disse bestemmelser er ikke til hinder for at partene på bedriften kan bli enige om en annen betalingsordning eller beregningsperiode.

I denne forbindelse er EL og IT og Norsk Industri enige om følgende:

For arbeidstakere med varierende fortjeneste betales en godtgjøring tilsvarende den enkeltes timefortjeneste i siste lønningsperiode før helligdag eller 1. og 17. mai, eventuelt den enkeltes timefortjeneste i sist kjente kvartal, hvis en lønningsperiode ikke er representativ.


5.1.1.8.

I tillegg til den betaling vedkommende arbeidstaker skal ha etter overenskomsten, utbetales helkontinuerlige skiftarbeidere for hvert fulle arbeidede skift på helligdager som faller på en ordinær ukedag kr.30.00. 

Det regnes inntil 3 skift pr. helligdag. Som regel regnes tiden fra kl. 22.00 før vedkommende helligdag til kl. 22.00 på helligdagen, eventuelt siste helligdag. Ovennevnte bestemmelse gjelder i den utstrekning følgende dager faller på en ordinær ukedag.

Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag. Feriegodtgjøringen beregnes av ovennevnte kr. 30.00, derimot ikke skift- eller overtidsprosenter.


5.1.1.9.

Skiftarbeidere som mister skift foran bevegelige helligdager på grunn av arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, skal ha godtgjøring for disse skift som for en helligdag. Hvis det tapes en del av skiftet på disse dager, skal godtgjøringen være forholdsvis etter den tid de taper.


5.1.2.

Opptjeningsregler:


5.1.2.1.

Rett til godtgjøring har arbeidstakere som har hatt sammenhengende ansettelse ved bedriften minst 30 dager forut for helligdagen, eller er ansatt senere når arbeidet er av minst 30 dagers varighet. Når det gjelder denne opptjening, regnes de tre helligdager i påsken som en enhet og de to helligdager i julen sammen med nyttårsdag som en enhet.

Dersom en arbeidstaker med minst 5 års sammenhengende ansettelse i bedriften blir oppsagt uten at det skyldes eget forhold og oppsigelsesfristen utløper siste virkedag i april eller desember måned, skal arbeidsgiveren betale ham godtgjøring for henholdsvis 1. mai og 1. januar.


5.1.3.

Utbetaling:

Godtgjøringen betales senest 2. lønningsdag etter helligdagen. For de helligdager som regnes som en enhet, betales den senest 2. lønningsdag etter henholdsvis 2. påskedag og nyttårsdag. Opphører tjenesteforholdet før dette tidspunkt, utbetales godtgjøringen sammen med sluttoppgjøret.


5.1.4.

Godtgjøringen regnes som en del av arbeidsfortjenesten og tas med ved beregningen av feriegodtgjøringen. Den regnes ikke med ved beregning av tillegg for overtidsarbeid.DevProject Wisent (laget av Decap.no)