EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

A D F G H I K L M O P R S T
 • Arbeidstvistloven

  Omfatter regler for tariffavtaler, fredsplikt, brudd på tariffavtaler, arbeidsstans, arbeidsrettens og riksmeklerens virksomhet.

 • Årslønn

  Er den lønna som arbeidstaker mottar i løpet av et år dersom vedkommende arbeider et fullt årsverk. Til bruk ved lønnsoppgjør utarbeides tall for gjennomsnittlig lønn per årsverk.

 • Årslønnsvekst

  Er den gjennomsnittlige økningen i årslønn fra et år til et annet. 

 • Datolønnsvekst

  Lønnstillegg som gis per avtalt dato. For eksempel 1. mai eller 1. september.

 • Fredsplikt

  Innebærer at man ikke kan gå til arbeidskamp vedrørende forhold som er direkte eller indirekte regulert i tariffavtale så lenge tariffavtalen gjelder. Etter nærmere bestemmelser kan arbeidskamp benyttes etter at tariffperioden er utløpt.

 • Generelt tillegg

  Et sentralt avtalt lønnstillegg. Generelle tillegg kan både være prosentvise tillegg til årslønn eller kronetillegg.

 • Hovedavtalen

  Avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler om blant annet samarbeid i arbeidslivet.
  Hovedavtalen regulerer ikke lønn. 

 • Hovedoppgjør

  De fleste tariffavtaler gjelder for to år av gangen. Hvert annet år er derfor hele hovedtariffavtalen under revisjon, både lønns- og avtalebestemmelser.

 • Interessetvist

  Uenighet om hva som skal være innholdet i en tariffavtale. Det er tvister om framtidig fastlegging/regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Interessetvister oppstår ved opprettelse og revisjon av tariffavtaler.

 • Kampmidler

  Hovedformene er arbeidsnedleggelse (streik) og arbeidsstengning (lockout). Arbeidstvistloven bruker fellesbetegnelsen arbeidsstans.

 • Konsumprisindeksen (KPI)

  Lages på grunnlag av forbrukerundersøkelser. Varer og tjenester tillegges forskjellig vekt etter hvor stor del de utgjør av utgifter i en husholdning. KPI gir en målestokk på prisutviklingen ved å sammenligne indekstallet fra måned til måned.

 • Lønnsglidning

  En prosentvis beregning. Lønnsglidningen gir uttrykk for den delen av lønnsveksten som, i sentrale tariffavtaler, ikke kan tilskrives tariffmessige tillegg. Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn som følge av skiftet stilling. Glidningen er et element som regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.

 • Lønnsnemnd/voldgift

  Disse begrepene brukes om hverandre og innebærer en nemndbehandling, bindende for partene, av tre er oppnevnt av Regjeringen og to oppnevnes av hver av partene i tvisten. Det er to former for lønnsnemndbehandling:

  • Frivillig lønnsnemnd, hvor tariffpartene er enig om å bringe tvisten inn for Rikslønnsnemnda. 
  • Tvungen lønnsnemnd, hvor Stortinget i hvert enkelt tilfelle må beslutte ved lov at vedkommende tvist skal løses av Rikslønnsnemnda. 

 • Mekling

  Ved tariffoppgjør må partene til mekling dersom forhandlingene ikke fører fram. Staten har oppnevnt både en riksmekler og kretsmeklere.

 • Mellomoppgjør

  I tariffavtalen finnes en bestemmelse som hjemler sentrale forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår.

 • Minstelønn

  I tariffavtalene kan det være inntatt de ulike stillingsgruppenes minstelønn. Minstelønn gir uttrykk for den laveste årslønn i full stilling en arbeidstaker kan avlønnes etter, gitt (krav til) utdanningslengde.

 • Overheng

  En prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i året. Overhenget er et element som regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 

 • Plassfratredelse

  Er plassoppsigelsens endelige omfang, det vi si navneliste over de arbeidstakerne som skal tas ut i arbeidskamp. Etter bestemmelser i hovedavtalen skal plassfratredelse gis med fire dagers varsel og samme prosedyre nyttes ved utvidelse av konflikten.

 • Plassoppsigelse

  Begrepet er definert i arbeidstvistlovens § 1 nr. 7: «Arbeidernes oppsigelser av sine arbeidsplasser eller arbeidsgivers oppsigelse av arbeidere i hensikt å iverksette arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning». Etter loven må plassoppsigelse varsles minst 14 dager før arbeidskamp iverksettes og i praksis vil partene nytte kollektiv oppsigelse.

 • Pott

  Sentralt avtalt beløp til rådighet for lokale forhandlinger om lønnstillegg. 

 • Reallønn

  Er nettolønn korrigert for prisutvikling.

 • Ramme for årslønnsvekst

  Teoretisk årslønnsvekst beregnet under lønnsoppgjøret som gjelder for. Inkluderer tarifftillegg, overheng og antatt lønnsglidning, samt eventuelt andre sentrale lønnsmessige tiltak. 

 • Streik (arbeidsnedleggelse)

  Begrepet er definert i arbeidstvistlovens § 1 nr. 5: «Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidere i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge fram en løsning av en tvist mellom fagforeninger og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.»

 • Tariffavtale

  En tariffavtale er en skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår.


DevProject Wisent (laget av Decap.no)