EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Energiavtale I

Sist endret: 18.02.2021

Veileder - klargjøring av rollene som faglig veileder og/eller instruktør i lærebedrift

Partene er opptatt av å sikre god tilgang til kvalifisert arbeidskraft til energibransjen, og verdsetter at mange bedrifter tar på seg ansvar for lærlinger. I denne sammenheng ble partene i hovedoppgjøret i 2014 enige om å godtgjøre medarbeidere med pålagte kurs som utpekes som faglig veileder eller instruktør for lærlinger et månedlig tillegg på minst kr. 1.000,-. Det har kommet spørsmål om hvordan bestemmelsen er å forstå, og partene vil derfor med dette forsøke å klargjøre hva som er ment.

Opplæringsloven stiller krav om at lærebedriften skal ha faglig leder eller instruktør. Bedriftens størrelse har ofte mye å si for hvordan oppgaver og ansvar knyttet til arbeidet med lærlingene fordeles. En del bedrifter har både faglig veileder og instruktør, men rollene kan også være gitt en og samme person.

§ 4-4 Faglig veileder/instruktør

I godkjente lærebedrifter skal det i henhold til opplæringslovas (LOV-1998- 07-17-61) § 4-3 være faglig veileder eller instruktør. Den som utpekes til å være faglig veileder eller instruktør, og har gjennomført de pålagte kurs, gis et månedlig tillegg på minst kr. 1.000,- i den perioden man har veiledningsansvar for lærling.

Opplæringslova er utgangspunktet for regulering av lærlingeordningen. Loven bruker betegnelsen «faglig leder». I tariffavtalen benyttes «faglig veileder». Partene legger til grunn at begrepene har samme innhold.

Samfunnsbedriftene og EL og IT Forbundet er enig i følgende definisjon av faglig veileder og instruktør:

Med faglig veileder menes den som har ansvaret for og tilsynet med, at opplæringen er i henhold til opplæringslov og forskrift. Faglig veileder har ansvaret for tilrettelegging og den overordnede planleggingen av opplæringen, samt koordinere instruktører.

Med instruktør menes fagpersonen som står for den daglige opplæringen av lærlingene innenfor instruktørens eget arbeids- og ansvarsområde. En instruktør skal være en støttespiller og rollemodell for lærlingen og skal følge opp og hjelpe til i det daglige lærlingearbeidet. Instruktøren finner blant annet aktuelle arbeidsoppgaver, demonstrerer utførelse, veileder og gir lærlingen tilbakemelding. Gjennom lærlingperioden kan lærlingen ha flere instruktører.DevProject Wisent (laget av Decap.no)