EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for heisfaget

Sist endret: 25.02.2021

Stedlig avtale vedrørende beregning av timelønn for service- og reparasjonsarbeid i heisfaget

I henhold til Riksmeklingsmannens forslag til ny overenskomst for heisfaget for perioden 15.5.1986 til 14.5.1988 med senere endringer. Avtalen er en særavtale iht. Hovedavtalen LO – NHO §4-2 pkt.4 (Særavtaler som følger tariffavtalen).

 1. Faglært montør med 1 års praksis som er beskjeftiget med service- og reparasjonsarbeid betales i flg. punkt B og C. For de øvrige arbeidstakeres vedkommende beregnes godtgjørelse i overensstemmelse med tidligere praksis.

 2. Ny regulering av satsene blir å foreta pr. 15.5. og 15.11 hvert år.

 3. Reguleringen 15.5. baseres på HLF.s lønnsstatistikk for 3. og 4. kv. året før.

  Reguleringen 15.11. baseres på HLF.s lønnsstatistikk for 1. og 2. kv. samme år.

  Beregningen tilsvarer tidligere NHO.s lønnsstatistikk, kolonne 6 for fagarbeidere. Servicelønn beregnes som 93 % av den nevnte gjennomsnittslønn for fagarbeidere (kolonne 6), veid gjennomsnitt av de 2 kvartaler.

 4. Hjelpearbeideres og lærlingers timesatser for service- og reparasjonsarbeid, reguleres ved de samme datoer som for fagarbeidere.
 5. Differansen mellom den til enhver tid gjeldende timelønnssats for service- og reparasjonsarbeid for fagarbeidere som utregnet i C og forrige beregnet timelønnssats for fagarbeidere med 1 års praksis, utregnes som en prosent. Denne prosentsats anvendes for utregning av satsene for lærlinger, montører med mindre enn 1 års praksis samt for hjelpearbeidere på begynnersats og med 2 års praksis.

 6. Fagaldertillegg og smusstillegg blir å utbetale i tillegg til de satser som måtte følge av foranstående beregninger.
 7. Eventuell regulering av fortjenesten ved indeksregulering, tariffoppgjør, innebygget tillegg m.v., blir å utbetale i tillegg til den beregnede timesats for service-og reparasjonsarbeid. Tillegg som nevnt blir å utbetale inntil tilleggene har slått fullt ut i kvartalsstatistikken for beregningsperioden (2 kvartaler). Når tilleggene har hatt full utslagsvirkning i statistikken for beregningsperioden (2 kvartaler), blir godtgjørelsen for service- og reparasjonsarbeid å beregne av statistikkens fortjenestetall og således at tillegget (tarifftillegget, indekstillegget etc.) bortfaller.

 8. Avtalen hindrer ikke bruk av pkt. 3 i overenskomstens III for arbeider som det kan avtales reelle slumpakkorder for, men er beregnet å brukes der arbeidet består av feilsøking eller reparasjoner hvor bedriften ikke finner slumpakkorder hensiktsmessig.

 9. Likelydende stedlige avtaler er inngått ved samtlige heisbedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon og Heisleverandørenes Landsforening.

 10. Det settes opp en separat protokoll mellom tariffpartene Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet ved hver regulering av lønnssatser.

 11. Retningslinjer for utarbeidelse av lønnstatistikk for heismontørfaget.

Lønnstatistikk for alle fire kvartal, legges til grunn ved beregning av gjennomsnittslønn i bransjen.

Tallene for 1. og 2. kvartal skal foreligge slik at lønnsjustering kan foretas 15. november. Tallene for 3. og 4. kvartal skal foreligge slik at lønnsjustering kan foretas 15. mai.

Tallene som legges til grunn for statistikken er: Totalt arbeidede timer for tid- og akkordlønn inkludert fagarbeider tillegg.

HLF sørger for at alle medlemsbedrifter bruker likt rapporteringsskjema samt at tillitsvalgte får tilgang til å kontrollere opplysningene.DevProject Wisent (laget av Decap.no)