EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for heisfaget

Sist endret: 26.02.2021

1.0. Definisjoner


1.1. Offshore

Med offshore menes innretninger som er plassert på olje/gassfelt i rom sjø.


1.2. Innretning

Med innretning forstås konstruksjon plassert ute i havet for leting etter og drift/produksjon av olje og gass.


1.3. Arbeidsperiode

Det tidsrom (vanligvis 12 timer) som arbeidstakeren er i arbeid for arbeidsgiver i løpet av et døgn.


1.4. Oppholdsperiode

Det tidsrom arbeidstakeren oppholder seg i sammenheng på innretninger som faller inn under forskriftens virkeområde.


1.5. Arbeidsplan

Med arbeidsplan menes en plan som viser den enkeltes friperiode og perioden disponibel for arbeidsoppdrag offshore.


1.6. Friperiode

Friperiode er tiden mellom to disponibelperioder.


1.7. Skift

Med skift menes ordinær arbeidstid som iht. skiftplan er lagt til ulike tider i døgnet.


1.8. Hvileperiode

Med hvileperiode menes det tidsrom (vanligvis 12 timer) mellom to arbeidsperioder.


1.9. Shutling

Med shutling menes transport mellom fast og/eller flytende innretning samt flotell.


1.10. Flotell

Flotell er en frittliggende innretning for overnatting, opphold/verkstedvirksomhet. Flotellet er tilknyttet hovedinnretningen med gangbru eller helikopterforbindelse.


1.11. Installasjonen

Installasjonen iht. forskriftene endret til innretning, jf. pkt.1.2.2.


1.12. Base

Avtalt frammøtested for transport med helikopter eller båt.


1.13. Disponibelperiode

Tidsrom den enkelte montør er disponibel for bedriften.


1.14. Hotbed

Med ”hotbed” menes at to deler køye på skift, jf. pkt. 4.3.2. Dette gjelder også ved bruk av ”vendbare senger”.


Kap I.

2.0 Generelt

Hovedavtalen 2010–2013 mellom LO–NHO med tilleggsavtaler gjelder for denne. Denne Offshoreavtalen er en del av Overenskomst for heisfaget og gjelder for arbeid offshore, og omfatter installasjoner, montasje og vedlikehold av heisanlegg. Offshoreavtalen som er fremforhandlet sentralt gis følgende tillegg til pkt. 2.0:

Når det gjelder virksomhetsområdet, vises til protokolltilførsel til Riksmeglingsmannens møtebok av 25. juni 2002 hvor det vises til avtale inngått mellom partene 1.9.00, med senere presisering i møtereferat av 7.2.02 – sak 2.


Kap II.

3.0  Arbeidstid, fritid, overtid, etc


3.1. Arbeidstid


3.1.1.

Arbeidsordningen bygger på de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeid offshore, jf. forskrifter om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v. i forbindelse med undersøkelse og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster med foredrag.


3.1.2.

Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige 12 timer i døgnet. Den ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 33,6 timer i gjennomsnitt over et tidsrom på høyest 12 måneder jfr. Rammeforskriftens § 37.


3.1.3.

Årslønn bygger på et årsverk på 1762,5 landtimer pr. år. Årsverket for montører som har lovbestemt ekstra ferieuke fra fylte 60 år er 1725 landtimer pr. år.
Dersom det er innvilget permisjon uten lønn blir årsverket redusert tilsvarende.
Offshoretimene multipliseres med faktor for arbeidstidsforkortelse (pt. 1,1161) for å gjøres om til landtimer.


3.2. Arbeidsplan


3.2.1.

Oppholdsperioden skal normalt ikke overstige 14 dager. Ved opphold utover 14 dager som ikke er avtalt, betales med 100 % overtid.


3.2.2.

Arbeidsordningen praktiseres på følgende måte:
- 6-3/5-4 ordning innføres senest 01.01.2013.
- Rotasjonen gjennomføres pr. år med en rotasjon som 6-3 ordning (6 uker disponibel og 3 uker fri). Øvrige rotasjoner gjennomføres som 5-4 ordning (5 uker disponibel og 4 uker fri).
- En 6-3 rotasjon pr. år skal alltid gjennomføres.
- Ferie avvikles i friperioder.
- Det gis 2 dagers fleksibilitet ved avslutning av perioden
- Ferie planlegges og gjennomføres iht. ferielovens bestemmelser.
- Ved utkall i friperioden dekkes alle timer med overtid.
Arbeidsplan utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte. Partene på bedriften skal i felleskap følge opp og gjøre de eventuelle nødvendige justeringer for at ordningen kan gjennomføres etter de intensjoner partene har lagt til grunn.


3.3. Overtid

Den samlede arbeidstid inklusive overtid skal ikke overskride 16 timer pr. døgn. Den samlede overtid offshore skal ikke overskride 200 timer.


3.4. Hvilepauser

Hvilepauser skal være minst 30 minutter hvis arbeidstiden er minst 8 timer i døgnet og 60 minutter når arbeidstiden er 12 timer. Slik tid medregnes i arbeidstiden.


3.5. Arbeidsfri periode

Det skal være en arbeidsfri periode på minst 8 timer i sammenheng mellom to arbeidsperioder med adgang til hvile, jf. sokkelforskriftene om arbeidervern og arbeidsmiljø § 12.


3.6. Arbeidsplan


3.6.1.

Varsel om utreise og hjemreise gis skriftlig minimum 24 timer før hvert enkelt oppdrag. Følgende opplysninger gjelder for den enkelte arbeidstaker: Utreiseflight, estimert innreiseflight, hva arbeidet går ut på, dag- eller nattarbeid og hvilken installasjon en skal til.


3.6.2.

I de tilfeller det blir avvik fra oppsatt arbeidsplan, skal bedriften bekrefte ny utreise senest 24 timer før avreise fra hjemmet.


3.6.3.

Arbeidsplan settes opp for ett år av gangen i samsvar med tillitsvalgt. Arbeidstakere kan benyttes på landbasert arbeid i disponibelperioden. Ved arbeid utover en disponibelperiode på land, skal dette avtales mellom bedrift/tillitsvalgt.


3.6.4.

Dersom det er mulig, forsøkes det å holde påske og jul/nyttår utenfor oppsatte faste turer.


3.6.5.

Ved landbasert arbeid gjelder heisoverenskomsten.


3.7. Endring av oppholdsperiode

Dersom der blir avvik i forhold til oppsatt plan, skal bedriften godkjenne denne endringen før iverksettelse. Forespørsel fra kunde om ekstra oppdrag eller endring skal avklares med bedriften før iverksettelse.


3.8. Avspasering av opparbeidet fritid

Bedriften plikter i samarbeid med de tillitsvalgte å gjennomgå status for opparbeidet tid hver 4.–6. måned. For opparbeidet tid som partene er enige om at det ikke er hensiktsmessig å avspasere, betales 100 % overtidstillegg. Opparbeidet tid regnes ut i fra ett offshoreårsverk. I de tilfeller hvor det også arbeides på land, må dette tas med i betraktningen.


3.8.1.

Partene er enige om at bestemmelsen innbærer at for få arbeidede timer i perioden, før status gjennomgås, kan benyttes i neste periode. Eventuelt for få opparbeidede timer ved siste status i en 12-måneders periode er tapt for bedriften.

Eventuelt for mange opparbeidede timer ved første statusgjennomgang, som ikke allerede er godtgjort med overtidstillegg, skal godtgjøres med 100 % overtidstillegg eller avspaseres dersom partene er enige om at dette er mest hensiktsmessig.


3.9. Offshorefaktor

Den gjeldende offshorefaktor hvor ferie ikke er innkalkulert benyttes.


3.9.1. Tillitsvalgtarbeid

Blir tillitsvalgt innkalt av bedriften til møter eller lignende fra et offshore- oppdrag, godtgjøres dette med full offshorelønn med 12 timer pr. dag for dager som medgår til dette.

-  Dersom tillitsvalgte utfører tillitsvalgtarbeid som er avtalt med bedriften i sin friperiode, betales lokal lønn i tillegg til månedslønn.
-  Dersom tillitsvalgt utfører tillitsvalgtarbeid som er avtalt med bedriften i sin disponibelperiode, betales gjennomsnittsberegnet sykelønnssats.


4.0. Reiser, ventetid, mønstring


4.1. Reise


4.1.1.

Reise til/fra innretningen har den enkeltes hjemsted som utgangspunkt. Hjemsted defineres som gjeldende adresse på ansettelsestidspunktet og benyttes som beregningsgrunnlag for reisetid og reisekostnader.


4.1.2.

Reisen skal legges opp slik at det blir minst mulig reise-/ventetid for den enkelte ved hver oppholdsperiodes begynnelse og slutt. Reisen skal skje på en for begge parter rimeligste/hensiktsmessige måte.


4.1.3.

I de tilfeller de ansatte ved utreise og innreise må overnatte på sted anvist av arbeidsgiver, skal denne påse at det gis mulighet for hvile på enkeltrom før avreise dersom bedriften har muligheter til å rekvirere enkeltrom.


4.1.4.

Bedriften dekker reisekostnadene.


4.1.5.

Offshoretillegg betales fra avreise heliport til hjemkomst heliport.


4.2. Skiftendring


4.2.1.

Dersom man etter avreise fra hjemsted – eller man i offshoreperioden endrer skift ifølge den på forhånd fastsatte arbeidsplan, kompenseres hver skiftendring med 100 % overtidstillegg for inntil fire døgn.


4.2.2.

Dersom man på grunn av skiftendring og lovbestemt (8 timer) fritid mellom skiftene mister et skift eller deler av dette i perioden, får man betalt offshorelønn for den tapte tiden.


4.3. Shutling – overnatting på annen boplattform


4.3.1.

For den tid som medgår til shutling mellom bo- og arbeidsplattformen utenfor normal arbeidstid (iht. arbeidsplan), betales 100 % overtid .


4.3.2.

Hotbed og/eller samsoving godtgjøres med kr. 540,- pr. natt dersom bedriften varsles straks dette blir kjent.


4.4. Utgifter og diett i forbindelse med reise


4.4.1.

Satsene i Statens reiseregulativ gjøres gjeldende for kost- og losjiforhold og reguleres i henhold til denne dersom ikke annet er avtalt.


4.4.2.

Diettgodtgjørelse ved utreise beregnes fra det tidspunkt reisen starter fra hjemsted fram til første måltid under forpleining på innretning.


4.4.3.

Ved hjemreise beregnes diettgodtgjørelse fra siste måltid på plattformen (innretningen).


5.0. Ferie

Ferie gis i samsvar med ferielov. Feriepenger utbetales som hovedregel første lønningsdag etter 1. mai. Dersom det avtales avvikling av ferien i tiden 1. januar – 1. mai, utbetales det feriepenger for det antall feriedager som er avtalt på siste lønningsdag før ferieavviklingen.


6.0. Kurs


6.1. Pålagte kurs i arbeidsperioden

For pålagte kurs av bedriften i den ordinære arbeidsperiode gjelder følgende:


6.1.1.

Kurs som legges i arbeidstiden i offshoreperioden betales med offshorelønn.


6.1.2.

For pålagte kurs som legges i fritid ute på innretningen betales 100 % overtid.


6.2. Pålagte kurs i henhold til overenskomst

Kurs på Heisbransjens utdanningssenter samt internkurs ved bedrift legges til disponibelperioden og kompenseres i følge lokal avtale.
Bedriften skal i den grad det er mulig ta hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsplan og forhold for øvrig.


7.0. Uregelmessige arbeidsperioder


7.1.1.

Bestemmelsen benyttes kun på personell som ikke er innplassert under hovedregelen pkt. 3.2.


7.1.2.

Ved arbeidsoppdrag som har kortere varighet enn 14 dager og når det ikke er mulig å fastsette oppholdsperiodens lengde, skal de tillitsvalgte ha melding om hvem som arbeider på oppdraget og beregnet varighet. Det betales kun for den tid den enkelte arbeider på installasjonen.

Montasjeoppdrag
Ved montasjeoppdrag av lengre varighet hvor personell avløser hverandre, settes det opp arbeidsplaner med faste rotasjoner i samarbeid med tillitsvalgte.


8.0. Ulempetillegg


8.1. Smusstillegg

Betales iht. Overenskomst for heisfaget.


8.2. Nattillegg

Nattillegget øker til kr. 35,00 pr. time.


9.0. Sikkerhetsbestemmelser


9.1. Ved arbeid i høyder

For arbeid i høyder og som er godkjent for utførelse fra båtmannsstol, i sikkerhetssele og lignende skal alltid to arbeide sammen.


9.2. Arbeidstøy – verneutstyr og redningsdrakt

Arbeidsgiveren skal holde nødvendig arbeidstøy og verneutstyr (jf. egne forskrifter). Arbeidstøy og verneutstyr som er bedriftens eiendom, skal være nytt eller forsvarlig rengjort ved utlevering.
Alt yttertøy skal under arbeid offshore være orangefarget og flammesikkert. Rettighetshaver eller bedriften holder arbeidstakeren med forskriftsmessig redningsdrakt under transport fra fremmøtested til innretning under opphold på innretning og under transport fra innretning til helikopterbase.


10.0. Korte velferdspermisjoner

Betalte velferdspermisjoner betalt med servicelønn gis i følgende tilfelle:


10.1.

Ved dødsfall og begravelse – nærmeste familie. Med nærmeste familie menes personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstakerne så som ektefelle, samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn


10.2.

Akutt alvorlig sykdom i hjemmet.


10.3.

For ektefelle eller samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel eller ved innleggelse på sykehus.


10.4.

Ved konfirmasjon av egne eller samboers barn.


10.5.

Merknad I:
Med samboer menes person som har hatt samme bopel som de ansatte i minst 2 år og har vært registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte i samme tidsrom.

Merknad II:
Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer hvordan ordningen skal praktiseres.


11.0. Forsikringer


11.1.

Arbeidstakeren skal gjennom forsikring tegnet av bedriften ulykkesforsikres basert på en sum tilsvarende 20 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (20 G) ved død og minst 30 G ved 100 % invaliditet. For øvrig vises til sokkelforskriftenes § 43.

Forsikringen gjelder for reise mellom bosted og offshoreanlegget t/r – og for den periode vedkommende befinner seg om bord på innretningen.


11.2.

Hvis bedriften har tilsvarende forsikring for sine arbeidstakere fra tidligere, er den ikke forpliktet til å tegne ytterligere tilleggsforsikring pga pkt. 11.1.


12.0. Helsekontroll


12.1.

Helsekontroll utføres iht. forskrifter om helsekrav, som er utarbeidet av helsedirektoratets sokkelkontor, Stavanger.


12.2.

Honorar for legeundersøkelse (helsekontroll) dekkes av arbeidsgiver.


12.3.

Bedriften dekker reisekostnader i forbindelse med anskaffelse og fornyelse av helseerklæring. Reisemåte avtales med bedriften før legebesøket.


13.0. Lønn

Lønnsutbetalingen avtales lokalt basert på vanlige lønnssystemer på en slik måte at den enkelte sikres en jevn lønnsutbetaling i løpet av året.


13.1. Beregning av offshorelønn

Offshorelønn = lokal lønn + arbeidstidsforkortelse + offshoretillegg Lokal lønn = lokal lønn etter et år (ekskl. fagarbeidertillegg) Arbeidstidsforkortelse= 11,61 % av lokal lønn
Offshoretillegg = 40 % av lokal lønn.

Reisetid er inkludert i offshoretillegget. Dersom reisetid i
forbindelse med hvert oppdrag overstiger 5 timer, godtgjøres
de overstigende timer med lokal lønn.

Det betales ikke utenbystillegg i forbindelse med offshoreoppdrag.


13.1.2.

Årslønn basert på service lønn utbetales i fast avlønninger (mnd.lønn) Div. tillegg utbetales etterskuddsvis.


13.2. Fagarbeidertillegg

Fagarbeidertillegg betales iht. heisoverenskomsten.


13.3. Overtid/ventetid

Når en arbeidstaker ufrivillig får forlenget sin oppholdsperiode utover fastsatt hjemreisetidspunkt på grunn av vær eller andre uforutsette forhold, skal det betales servicelønn fram til tidspunktet arbeidstakeren ifølge arbeidstidsordningen skulle ha påbegynt sitt arbeid, deretter 12 timer offshorelønn for inntil 12 timer.

Varer oppholdet utover ett døgn, følger ovennevnte bestemmelse pr. døgn, dvs. at det også betales for fritid/ventetid. Det bør presiseres at arbeidstakerne har arbeidsplikt dersom han kan settes i arbeid. I slike tilfeller betales 100 % overtidstillegg. Den fritid som går tapt, er oppgjort med lønn.


13.8. Helligdagsgodtgjøring


13.8.1.

Helligdagsgodtgjøring betales for 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag når disse faller på en ukedag som er etter fast arbeidstidsordning i bedriften ellers ville vært vanlige virkedager.

Helligdagsgodtgjøring skal betales for de timer vedkommende arbeider ifølge sin arbeidsplan.
Dersom disse dager faller i avspaseringstiden (innarbeidet fritid), godtgjøres disse med vanlig helligdagsgodtgjøring for inntil 7 1/2 time pr dag.


13.8.2.

For arbeid på 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. himmelfartsdag, pinseaften, 1. og 2. pinsedag, julaften, 1. og 2. juledag og nyttårsaften betales med offshorelønn + 100 % i overtidstillegg.


13.8.3.

For arbeid på 1. påskedag og 1. pinsedag betales et tillegg på kr. 150,00 pr. time.


14.0. Diverse bestemmelser


14.1. Innkvartering

Det er fri kost og losji på innretningene iht. innkvarteringsforhold godkjent av myndighetene.
Eventuelle dispensasjoner skal skaffes fram til det ordinære utvalg for tillitsvalgte på forlangende.


14.2. Vektberegning – personlig utstyr

Plassforholdene om bord er av en slik karakter at de begrenser den enkeltes utstyr/bagasje. Begrensningen for personlig bagasje er den til enhver tid gjeldende regel.


14.3. Ansvarsforhold

Arbeidet ledes og utføres ihht den lovgivning med tilhørende forskrifter som gjelder elektriske installasjoner for oljevirksomhet på norsk kontinentalsokkel.


14.4. Tillitsvalgte


14.4.1.

Det er de tillitsvalgte iht. Hovedavtalen LO/NHO del A som kan inngå avtaler med bedriften.


14.4.2.

Når flere bedrifter inngår samarbeid om arbeid innenfor denne avtale, etableres samarbeid mellom de tillitsvalgte ved de samme bedrifter.


14.4.3.

Når det er nødvendig med fellesmøter mellom samarbeidende bedrifters tillitsvalgte, avholdes disse i arbeidstiden. Bedriftene dekker de nødvendige utgifter til reise og diett for de berørte tillitsvalgte.


14.4.4.

Den enkelte bedrifts utvalg for tillitsvalgte etablerer kontaktpersoner på innretningen. Det opprettholdes et samarbeid mellom disse, og det velges en felles kontaktperson.

Merknad:
Eventuelle avtaler opprettes med tillitsvalgte iht. pkt. 14.4.1. Kontaktpersonene er en vesentlig del av utvalget for tillitsvalgte. Kontaktpersonene skal ha adgang til telefon/radio for å kunne ta kontakt med det ordinære utvalg for tillitsvalgte, også på dagtid (kl 0800–1600).


14.5. Varighet

Denne avtale har samme varighet som fastsatt i heisoverenskomsten.DevProject Wisent (laget av Decap.no)