EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Bedriftsavtalen - hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor

Sist endret: 20.10.2022

Protokolltilførsler fra hovedoppgjøret 2022


1. Omlegging av lønnssystemet

Partene er enige om å legge om lønnsdannelsen for Gruppe 1 i Bedriftsavtalen. Partene er enige om å legge om garantilønnstabellen slik at ansiennitetstilleggene blir jevnere, 20-årsgarantien erstattes av en ny sikringsbestemmelse og det settes av 1 % til lokale forhandlinger etter 3.1.1.

Det er enighet om at avsetning av pott for lokale forhandlinger bør være en del av lønnsdannelsen for Gruppe 1 også framover, og er ment å erstatte tidligere utstrakt bruk av særskilte lokale lønnsforhandlinger etter 3.3.

Særlig tiltak i 2022 med å «konvertere» høy glidning
Som et særlig tiltak i 2022 er partene er enige om å «konvertere» 0,4 % av glidningsanslaget inneværende år til tilgjengelige midler for det sentrale oppgjøret. 

Partene har som intensjon om at ordinær beregning av glidning gjeninnføres ved at glidningsanslaget i 2023 blir satt lik glidningen i 2022 og glidningsanslaget i 2024 settes lik gjennomsnittlig glidning i 2022 og 2023, og fra og med 2025 er glidningsanslaget lik gjennomsnittet av glidningen de tre foregående år.


2. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger

Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger og innmelding av uenighet settes til 15.10.2022.


3. Endring i kapittel 1 § 12 om ansiennitet

Endrede bestemmelser om godskriving av all privat tjeneste endrer ikke den fastsatte lønnsansienniteten for arbeidstakere som har tiltrådt før 1. mai 2022. 


4. Seniorpolitikk

Partene er enige om at det er behov for mer kunnskap om hvilke seniorpolitiske tiltak som bidrar til at arbeidstakerne står lengre i arbeid. Samfunnsbedriftene vil invitere arbeidstakerorganisasjonene til en felles fagsamling om temaet.


5. Divisor

Samfunnsbedriftene vil ta initiativ til en gjennomgang av bestemmelsen om divisor i 6.4 i Bedriftsavtalen i 2022. Gjennomgangen vil omfatte bakgrunnen for fastsettelsen av divisor i Bedriftsavtalen, begrunnelsen for differensiering av divisor i andre tariffområder, og en vurdering av om endring kan være aktuelt i dette tariffområdet.

Samfunnsbedriftene vil i løpet av høsten 2022 ha dialog med hovedorganisasjonene om vurderingene. Dersom en av partene krever det, kan spørsmålet om divisor tas opp som tema i mellomoppgjøret i 2023.


6. Redaksjonsutvalg

Det nedsettes et utvalg som redaksjonelt gjennomgår hovedtariffavtalen før trykking.DevProject Wisent (laget av Decap.no)