EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Landsoverenskomsten for elektrofagene

Sist endret: 26.02.2021

Bilag 1. Kompetanseheving, utviklingssenter m.m. - Elektrobransjens utviklingssenter (ELBUS)

 1. ELBUS har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos bransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene.
 2. ELBUS skal bidra til å styrke etterutdanningen i bransjen. Dette gjøres gjennom å støtte opp om regionalt samarbeid mellom partene. Det kan gis støtte til regionalt avtalte etterutdanningstiltak som de lokale organisasjonene til Nelfo og EL og IT Forbundet er enige om.

ELBUS er organisert på følgende måte:

 • ELBUS har eget styre egne vedtekter
 • For å sikre en effektiv bruk av midlene i forhold til partenes individuelle behov og ordningens formål deles midlene som tilføres ELBUS, mellom partene.
 • Midlene skal anvendes i tråd med formålet beskrevet ovenfor i punktene 1 og 2.
 • Hver av partene rapporterer egen aktivitet og regnskap til styret.
 • Partene bør prioritere bevilgninger til, og samarbeid om prosjekter som har felles interesse.

Gjennomføring av ordningen er beskrevet i et felles informasjonsskriv som finnes på partenes hjemmesider, www.elogit.no og www.nelfo.no.

Tariffgebyret og ELBUS-avgift beregnes i prosent av (heretter kalt beregningsgrunnlaget):

 1. Timelønn (§ 3 A, B, C, D og E) inkl. fagarbeidertillegg
 2. Akkordlønn (akkordoverskudd, akkordoppgjør § 4 A og B), produktivitetslønn onshore (forskudd og overskudd) § 4 C
 3. Produktivitetslønn skip (forskudd og overskudd) § 4 D
 4. Lønn for arbeid som ikke utføres i akkord
 5. Lønn under sykdom i arbeidsgiverperioden

  Som det fremkommer av overstående skal ikke overtidstillegg, høyde-, og smusstillegg samt bastillegg inngå i beregningsgrunnlaget.DevProject Wisent (laget av Decap.no)