EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Offshoreavtalen

Sist endret: 02.03.2021

1.2. Definisjoner


1.2.1. Offshore

Med offshore menes innretninger som er plassert ute i havet for leting etter og drift/ produksjon av olje og gass.


1.2.2. Innretning

Med innretning forstås konstruksjon plassert ute i havet for leting etter og drift/ produksjon av olje og gass.


1.2.3. Arbeidsperiode

Det tidsrom (vanligvis 12 timer) som arbeidstakeren er i arbeid for arbeidsgiver i løpet av et døgn.


1.2.4. Oppholdsperiode

Det tidsrom arbeidstakeren oppholder seg i sammenheng på innretninger som faller inn under forskriftens virkeområde.


1.2.5. Skift

Med skift menes ordinær arbeidstid som iht. skiftplan er lagt til ulike tider i døgnet.


1.2.6. Arbeidsplan

Med arbeidsplan menes en plan som viser skift, oppholds- og friperiodene.


1.2.7. Arbeidsplan

Med arbeidsplan menes en plan som viser skift, oppholds- og friperiodene.


1.2.8. Rotasjonsplan

Se arbeidsplan, jf. pkt. 1.2.7.


1.2.9. Turnusplan

Med turnus forstås plan som viser oppholds- og friperiode i to påfølgende perioder, jf. pkt. 1.2.7.


1.2.10. Hvileperiode

Med hvileperiode menes det tidsrom (vanligvis 12 timer) mellom to arbeidsperioder.


1.2.11. Shutling

Med shutling menes transport mellom fast og/eller flytende innretning samt flotell.


1.2.12. Flotell

Flotell er en frittliggende innretning for overnatting, opphold/verkstedvirksomhet. Flotellet er tilknyttet hovedinnretningen med gangbru eller helikopterforbindelse.


1.2.13. Installasjon

Installasjonen iht. forskriftene endret til innretning, jf. pkt. 1.2.2.


1.2.14. Base

Avtalt frammøtested for transport med helikopter eller båt.


1.2.15. Hot bed

Med «hot bed» menes at to deler køye på skift jf. pkt. 4.7.4. Dette gjelder også ved bruk av «vendbare senger».


1.3. Stikkordregister

 

 

Ansvarsforhold

Pkt.

14.3

Arbeid utover oppholdsperiode

3.5

Arbeidsfri periode

3.6

Arbeidsplan

3.7

Arbeidstid

3.1

Arbeidstøy

9.3

Avbrudd av utreise

4.5

Avspasering av opparbeidet fritid

3.9

Bedriftsinterne tillegg

13.2.2

Beregning av friperiode

3.8

Beregning av offshorelønn

13.1

Diett

4.8

Fagarbeidertillegg

13.3

Ferie og feriepenger

5.0

Forlengelse av friperiode/oppholdsperiode

4.4

Forsikringer

11.0

Forsinket skiftbytte/ventetid på land

4.2

Helligdagsgodtgjøring

13.8

Helsekontroll

12.0

Hotbed

4.7.4

Hvilepauser

3.4

Høyder – Arbeid i høyder

9.2

Innkvartering

14.1

Kansellering av offshoreperioden

4.5

Korte velferdspermisjoner

10.0

Kurs

6.0

Nattillegg

13.6

Offshorelønn

13.2

Oppholdsperiode

3.2

Overnatting på annen bo plattform

4.7

Overtid

3.3

Overtidsbetaling

13.5

Pålagte kurs i arbeidsperioden

6.1

Pålagte kurs i friperioden

6.2

Redningsdrakt

9.3

Reise

4.1

Shutling

4.7

Sikkerhetsmøter

9.1

Sikkerhetsøvelser

9.1

Skiftendring

4.6

Skift/nattillegg

8.2

Smusstillegg

8.1

Tariffgebyr

14.5

Tillitsvalgte

14.4

Ukvalifisert hvile

8.3

Uregelmessige arbeidsperioder

7.0

Varighet

14.6

Vektbegrensning – personlig utstyr

14.2

Ventelønn

13.4

Ventetid offshore – forsinket hjemreise

4.3

Ventetid skiftstart

13.7

Verneutstyr

9.3


Kap. . I


2. 0 Generelt

Hovedavtalen 2018-2021 mellom LO-NHO med tilleggsavtaler gjelder for denne avtalen.

Denne Offshoreavtalen er en del av Landsoverenskomsten for elektrofagene og gjelder for arbeid offshore, og omfatter installasjoner, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende automasjons- og instrumenteringsanlegg. De arbeider som er nevnt kan også utføres separat.


Kap. . II


3. 0 Arbeidstid, fritid, overtid, etc.


3.1. Arbeidstid


3.1.1.

Arbeidsordningen bygger på de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeid offshore, forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (og på enkelte landanlegg) – Rammeforskriften med utfyllende forskrifter.


3.1.2.

Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige 12 timer i døgnet. Den ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 33,6 timer i gjennomsnitt over et tidsrom på høyest 12 måneder. For øvrig vises til Rammeforskriftens § 37.


3.2. Oppholdsperiode


3.2.1.

Oppholdsperiodens lengde avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte med unntak av arbeid utført under pkt. 7.1.


3.2.2.

Det skal tilstrebes at arbeidstaker ikke returnerer til land med en senere flight enn den vedkommende kom ut til feltet med.


3.2.3.

Oppholdsperioden skal normalt ikke overstige 14 døgn.


3.2.4.

Dersom spesielle forhold ikke tilsier at annet må avtales, skal rotasjonsordningen være 14-28. Andre rotasjonsordninger medfører ikke noen ekstra kompensasjon utover det som fremgår av 3.9.


3.2.5.

Når arbeidsplan 14-28 benyttes, skal følgende forutsetninger være oppfylt:

 1. Arbeidsplan 14-28 gir lavere årstimetall enn arbeidsplan 14-21 - 14-28. Arbeidsplan 14-28 er beregnet til å være 7,71 % redusert arbeidstid i snitt enn arbeidsplan 14-21 - 14-28. Dette tilsvarer 122 timer mindre i året basert på tariffavtalens gjennomsnittlige ukentlige arbeidstid som er 33,6 timer pr uke i snitt offshore. Omregnet til ordinær tid på land basert på 37,5 timer pr uke, tilsvarer det i snitt 136 timer mindre i året.
 2. Avlønning i bedriften må avstemmes slik at utlønning ved bruk av 14- 28 arbeidsplan er i henhold til timetall/årstimetall som følger av en slik For bedrifter som har innført månedsutbetalingssystem skal grunnlaget for månedlig utbetaling justeres tilsvarende.
 3. ergang til ny arbeidsplan, f.eks. 14-28, skal ikke medføre ekstra kostnader for bedriften til kompensasjon for skiftendring, overtid, ventetid og/eller tapt fritid.

3.2.6.

I de tilfeller arbeidstakerne ønsker å innarbeide manglende timer mellom arbeidsplan 14-28 og arbeidsplan 14-21 - 14-28, skal bedriften søke å tilrettelegge for dette. Dette skal fremgå av avtale mellom arbeidsgiver og den ansatte.

Merknad:
Partene er enige om at ved eventuelle fremtidige arbeidstidsreduksjoner i industrien/ samfunnet som gjennomføres uten reduksjon i lønn, skal slike reduksjoner kompenseres verdimessig økonomisk.


3.3. Overtid

Den samlede arbeidstiden, medregnet overtid, skal ikke overstige 16 timer i døgnet. Den samlede overtid offshore skal ikke overstige 200 timer i kalenderåret. For øvrig vises til Rammeforskriftens § 41 og AML § 10-6.


3.4. Hvilepauser

Hvilepauser skal være på minst en halv time dersom arbeidstiden er minst åtte timer i døgnet, og én time når arbeidstiden er 12 timer. Hvilepauser skal regnes som arbeidstid iht. Rammeforskriftens § 40. Vedrørende overtidsarbeid vises til AML § 10-9 andre ledd.


3.5. Arbeid utover oppholdsperiode

Dersom uforutsette hendinger gjør at mannskapsbytte ikke kan gjennomføres til avtalt tid, må arbeidstakerne være forberedt på å fortsette arbeidet, jf. pkt. 4.3.2 og 4.3.3.


3.6. Arbeidsfri periode

Arbeidstakere som deltar i petroleumsvirksomheten skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst åtte timer mellom to arbeidsperioder med adgang til hvile. For øvrig vises til Rammeforskriftens § 39.


3.7. Arbeidsplan


3.7.1.

Vedrørende arbeidsplan vises til Rammeforskriftens 38 og AML § 10-3.


3.7.2.

Bedriftene plikter i samarbeid med de tillitsvalgte å utarbeide arbeidsplan før arbeidet iverksettes med unntak av bestemmelsene i 7.1.


3.7.3.

Arbeidsplanen skal blant annet inneholde følgende opplysninger som gjelder den enkelte arbeidstaker:

- utreisetid

- hjemreisetid

- dag- eller nattarbeid og tidspunkt for dette

- tidsrom for friperioder

- ferieavvikling/ferieforbruk


3.7.4.

Endring av arbeidsplan

Endring av arbeidsplan kan finne sted og ny arbeidsplan utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte.


3.7.5.

Avvik fra oppsatt utreisetid
I de tilfeller det blir avvik fra oppsatt utreisetid etter arbeidsplan, skal bedriften bekrefte utreisetid senest 12 timer før avreise. Oppfyller bedriften ikke tidsfristen, betales etter pkt. 4.5.1.

Avvik fra arbeidsplan etter ønske fra den enkelte arbeidstaker kan avtales. Melding leveres tillitsvalgt.


3.7.6.

Arbeidstaker skal når han/hun begynner i arbeid offshore gjøres kjent med arbeidsplan før For øvrig vises til Rammeforskriftens § 38 og AML § 10-3


3.8. Beregning av friperiode

Ved benyttelse av arbeidsplan 14-28 iht. pkt. 3.2.4 og 3.2.5 gjelder følgende bestemmelser.


3.8.1.

Hvor ferie er innkalkulert i arbeidsplan multipliseres hver arbeidet offshoredag med en faktor på 2,0.

Det forutsettes at ved bruk av overnevnte faktor forbrukes 3 feriedager for hver avspaseringsperiode, inntil all ferie er forbrukt. (Ferieforbruket fremkommer slik: 25 dager ferie pr. år; 8,69 turer pr. år = 2,876 dager ferieforbruk pr. tur).


3.8.2.

Hvor ferie ikke er innkalkulert i arbeidsplan multipliseres hver arbeidet offshoredag med en faktor på 1,7.


3.8.3.

Faktorene i 3.8.1 og 3.8.2 kan kun benyttes under forutsetning av at det er arbeidet 14 dager.


3.8.4.

Hvor det kun arbeides på ukedager mandag til fredag multipliseres hver arbeidet offshore time (12 t pr døgn) med en faktor på 0,375. (12 x 0,375 = 4,5 timer avspasering pr dag).

Ved en arbeidsperiode beregnet fra lørdag til førstkommende mandag avspaseres 12 timer pr dag, eller en avtale om overtid inngås og avspasering bortfaller.

Merknad til arbeidsplan:
Partene har forståelse for at det ved oppstart- og avslutningsfase av et anleggsoppdrag kan oppstå kontraktsmessige forhold hvor enkelte arbeidstakere ikke vil få full første/siste oppholdsperiode. Denne fasen må være kortest mulig – og ikke lenger enn tre uker.

Det presiseres at bedriften skal drøfte/informere om eventuelle endringer som her er nevnt med de tillitsvalgte, før endringen iverksettes.

Den enkelte arbeidstaker skal ha melding om slike endringer minst 24 timer før utreise til den aktuelle oppholdsperiode. Kopi av meldingen leveres samtidig til tillitsvalgte. Overholder ikke bedriften disse forutsetninger og frister, har arbeidstakeren krav på lønn for full offshoreperiode iht. pkt. 4.5.2.


3.9. Avspasering av opparbeidet fritid

Bedriften plikter i samarbeid med de tillitsvalgte å gjennomgå status for opparbeidet tid hver 4.–6. måned. For opparbeidet tid som partene er enige om at det ikke er hensiktsmessig å avspasere (utover 1582 offshoretimer på årsbasis), betales 100 % overtid (jf. pkt. 13.5).

Merknad til pkt. 3.8 og 3.9:

 • Ved beregning av avspasering i forbindelse med rotasjoner som avviker fra hovedmodellen i avtalens 3.2.4 anbefaler organisasjonene at ferie holdes utenfor beregningen.
 • Beregning av avspasering etter oppholdsperioder på 14 dager foretas i henhold til avtalens 3.8.1 eller 3.8.2.
 • Ved oppholdsperioder av kortere varighet enn 14 dager beregnes avspasering i henhold til avtalens pkt. 3.8.4 på en slik måte at arbeidede timer i tidsrommet søndag 24.00 til fredag kl. 24.00 multipliseres med 0,375. Timer i tidsrommet fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00 multipliseres med 1.
 • Ved avspasering anses en uke som en hel kalenderuke der lørdag og søndag inngår.
 • For arbeidstakere som sporadisk reiser på offshoreoppdrag, for eksempel i forbindelse med enkeltstående serviceoppdrag innenfor ukens virkedager (mandag til fredag), regnes ikke lørdag og søndag som
 • Dersom opparbeidet avspasering skal gjøres opp med overtidstillegg i henhold til pkt. 3.9 er en uke 33,6 timer. Ved beregning av enkeltdager divideres 33,6 på 5, slik at en dag er lik 6,72

4. Reise/mønstringssted, skiftbytte, ventetid, forlengelse av fri-/ oppholdsperiode, avbrudd/kansellering, skiftendring, shutling, lugardeling og diett


4.1. Reise


4.1.1.

Reise til/fra innretningen har den enkeltes hjemsted som utgangspunkt.


4.1.2.

Reisen skal legges opp slik at det blir minst mulig reise-/ventetid for den enkelte ved hver oppholdsperiodes begynnelse og Reisen skal skje på en for begge parter rimeligste/hensiktsmessige måte.


4.1.3.

Der det er hensiktsmessig å arrangere fellesreiser til/fra frammøtestedet, arrangeres dette av bedriften.


4.1.4.

For større og langvarige oppdrag skal reiseopplegg forelegges de tillitsvalgte for uttalelse før det iverksettes.


4.1.5.

I de tilfelle de ansatte ved utreise og innreise må overnatte på sted anvist av arbeidsgiver, skal denne påse at det gis mulighet for hvile på enkeltrom før avreise, dersom bedriften har muligheter til å rekvirere enkeltrom.


4.1.6.

Bedriften dekker reisekostnadene.


4.1.7.

Mønstringsstedet er på Arbeids start er ordinært skift starttidspunkt – og som forutsetter at reisen foretas etter en på forhånd fastsatt avreisetid (flightplan) fra avtalt frammøtested. Andre forhold jf. pkt. 4.2.


4.1.8.

Reise til og fra innretningen skal foregå på de 5 første ukedager (mandag til og med fredag) ved regulære reiser i henhold til Unntak ved arbeid i forbindelse med shutdown og andre ekstraordinære forhold.


4.2. Forsinket skiftbytte/ventetid på land (avtalt frammøtested)

Når værforhold eller andre uforutsette ting forsinker skiftbytte, vil de som møter fram på avtalt frammøtested eller anvist ventested, opptjene fritid og offshorelønn iht. arbeidsplan pr døgn.
Det samme gjelder ved utreise med båt.

Ventetid utover arbeidsperiode (jf. pkt. 1.2.3) og inn i hvileperiode (jf. pkt. 1.2.10) betales i henhold til pkt. 13.4 frem til avsluttet venting på heliport. Ved forsinkelser besørger bedriften kost og losji eller betaler etter pkt. 4.8.1.


4.3. Ventetid offshore


4.3.1.

Ved ventetid (fritid) utover én time offshore ved skiftbytte, betales lønn for hele tiden, 24 timer pr døgn beregnet fra én time etter skiftbytte.


4.3.2.

Betaling for ventetiden beregnes således:
Dersom skiftbytte (hjemreise) iht. arbeidsplan blir utsatt i kortere eller lengre tid, skal det arbeides – dersom dette er mulig iht. den arbeidsperiode som er fastsatt (definert) for anlegget. Denne arbeidstid betales med offshorelønn + 100 % overtidstillegg (jf. pkt. 13.5). Arbeid utover 12 timer og inn i hvileperioden betales med offshorelønn + 100 % i overtidstillegg, og hviletiden reduseres med tilsvarende antall timer. Hvileperioden(e) betales etter satsene i pkt. 13.4. Slik betales arbeids-/hvileperioden fram til skiftbytte finner sted.


4.3.3.

Når det ikke er mulig å arbeide, betales det offshorelønn for arbeidsperioden(e) som er fastsatt (definert) for Hvileperioden(e) betales etter satsene i pkt. 13.4. Slik betales arbeids-/hvileperioden fram til skiftbytte finner sted.


4.3.4.

Ventetid offshore i forbindelse med oppstart av skift (1. skift) vises til pkt. 13.7.


4.4. Forlengelse av friperiode/oppholdsperiode


4.4.1.

Dersom utreisetidspunktet endres slik at friperioden forlenges, betales etter pkt. 13.4 med 7,5 timer pr dag.


4.4.2.

Dersom utreisetidspunktet endres slik at oppholdsperioden forlenges når arbeidsplanens sluttidspunkt opprettholdes, betales 100 % overtid når det ikke er hensiktsmessig å avspasere innen seks uker.


4.4.3.

Dersom oppholdsperioden forlenges utover det som er fastsatt i arbeidsplan, betales offshorelønn pluss 100 % overtid.


4.5. Avbrudd av utreise og kansellering av offshoreperioden


4.5.1.

I de tilfelle arbeidstakeren blir hjemkalt ved kansellering/avbrudd etter frammøte på base eller annet anvist ventested eller overnattingssted, er han sikret samme lønn som for bevegelige helligdager i 12 timer uansett reisen og ventetidens lengde. Vedrørende diett, jf. pkt. 4.8.1.


4.5.2.

I de tilfelle arbeidstakeren blir hjemkalt ved kansellering/avbrudd etter frammøte på innretningen er man sikret offshorelønn for hele perioden ifølge arbeidsplan.


4.6. Skiftendring


4.6.1.

Dersom man etter avreise fra hjemsted – eller man i offshoreperioden endrer skift ifølge den på forhånd fastsatte arbeidsplan, kompenseres hver skiftendring med 100 % overtidstillegg, pkt. 13.5 for inntil to døgn.


4.6.2.

Dersom man på grunn av skiftendring og lovbestemt (8 timer) fritid mellom skiftene mister et skift eller deler av dette i perioden, får man betalt offshorelønn for den tapte tiden.


4.6.3.

Dersom man ved skiftendring får et ekstra skift, godtgjøres dette med 100% overtid, jf. pkt. 13.5.


4.7. Shutling – overnatting på annen bo plattform


4.7.1.

For den tid som medgår til shutling mellom bo- og arbeidsplattformen utenfor normal arbeidstid (iht. arbeidsplan), betales kr 689,- som gjelder for tur/retur (beløpet kan ikke deles). Ventetid i forbindelse med shutling er inkludert i beløpet.


4.7.2.

Uforutsette forhold i forbindelse med shutling som gjør at man ikke kommer tilbake til bo plattformen betales med kr 1222,- pr overnatting. Ventetid på tildeling av lugar er inkludert. I slike tilfeller betales ikke shutling jf. pkt. 4.7.1 hvis shutling til arbeidsplattformen har funnet sted innenfor normal arbeidstid ifølge arbeidsplanen.


4.7.3.

Beløpene i 4.7.1, 4.7.2 og 4.7.4 reguleres med samme prosentsats som fastlønnssatsen 3 A i Landsoverenskomsten.


4.7.4.

Ved pålagt «Hotbed» betales kompensasjon med kr 683,- pr døgn. Det forutsettes at det er innhentet nødvendig dispensasjon fra vedkommende myndighet.

Ved deling av enkeltlugar betales det en kompensasjon på kr 907,- pr døgn med virkning fra 1. april 2020 iht. reguleringsprotokoll mellom LO og NHO datert 15. april 2020.


4.8. Utgifter og diett i forbindelse med reise


4.8.1.

Satsene i Statens reiseregulativ gjøres gjeldende for kost- og losjiforhold og reguleres i henhold til denne.

For tiden gjelder følgende diettsatser pr døgn (f.o.m. 1. juni 2020):

0 - 6 timer

kr

0,-

6 - 12 timer

kr

315,-

Over 12 timer (uten overnatting)

kr

585,-

Diett i forbindelse med overnatting

kr

801,- pr. døgn

Måltidsfradrag skal beregnes slik: Frokost 20 % av diettsatsen, lunsj 30 % av diettsatsen, middag 50 % av diettsatsen.


4.8.2.

Diettgodtgjørelse ved utreise beregnes fra det tidspunkt reisen starter fra hjemstedet fram til første måltid under forpleining på innretningen.


4.8.3.

Ved hjemreise beregnes diettgodtgjørelse fra avreise innretningen til hjemstedet.


5. Ferie og feriepenger


5.1.

Ferie gis i samsvar med ferielov og tariffavtale og i tilknytning til opparbeidede friperioder iht. arbeidsplan. Feriepenger utbetales som hovedregel første lønningsdag etter 1. mai. Dersom det avtales avvikling av ferien i tiden 1. januar – 1. mai, utbetales det feriepenger for det antall feriedager som er avtalt på siste lønningsdag før ferieavviklingen.

For avtalefestet ferie, se bilag 10 B i Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Hvis ikke annet er avtalt lokalt, skal følgende gjelde:
- Arbeidstakeren bør være fritatt for alt arbeid i de første 3 ukene av den første friperiode etter 1. juni hvert år og de 12 første dagene av den første friperiode etter 30. september.

Når arbeidstakerne til trer offshorearbeid etter at opparbeidet ferietid er avviklet, må bedriften i samarbeid med arbeidstakeren – eventuelt tillitsvalgte - ta hensyn til dette i forbindelse med den ansattes rotasjonsordning.


6. Kurs


6.1. Pålagte kurs i arbeidsperioden

For pålagte kurs av bedriften i den ordinære arbeidsperiode gjelder følgende:


6.1.1.

Kurs som legges i arbeidstiden i offshoreperioden betales med offshorelønn.


6.1.2.

Unntatt er kurs holdt på land som er inntatt i Disse kurs betales med helligdagsgodtgjøring for det antall timer kurset varer med minst 7 1/2 timer pr dag.


6.1.3.

For pålagte kurs som legges i fritid ute på innretningen betales i henhold til 13.4 pluss 100 % overtid.


6.1.4.

Kurs som legges på innretningen etter endt offshoreperiode, betales offshorelønn for de timer kurset varer og tiden avspaseres. Den tid som ikke avspaseres, betales 100 % overtid (jf. 13.5).


6.1.5.

Bedriften og tillitsvalgte skal så tidlig som mulig utarbeide en plan for den nødvendige kursvirksomhet, og den innarbeides i arbeidsplanen.


6.2. Pålagte kurs i friperioden

For deltakelse i pålagte kurs som gjennomføres i friperioden, betales som bevegelige helligdager.
Bedriften skal i den grad det er mulig ta hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsplan og forhold for øvrig.

Merknad:
Kurs som gjennomføres i forkant av oppholdsperioden start i henhold til arbeidsplan slik at den planlagte oppholdsperiode gjennomføres i sin helhet, sees på som kurs i friperioden og betales i henhold til Offshoreavtalen pkt. 6.2.


7. Uregelmessige arbeidsperioder


7.1.

Ved arbeidsoppdrag som er av kortere varighet enn 14 dager og når det ikke er mulig å fastsette oppholdsperiodens lengde, betales kr 20,27 i tillegg til 13.2 pr time. Tillegget reguleres med samme prosentsats som fastlønn.

De tillitsvalgte skal ha melding om hvem som arbeider på oppdraget og beregnet varighet. Det avtales med de tillitsvalgte på den enkelte bedrift hvordan dette best kan praktiseres.

Det betales kun for den tid den enkelte arbeider på installasjonen.

Merknad:
Ved arbeid på slike oppdrag gjelder offshoreavtalens øvrige punkter bortsett fra pkt. 3.7, 4.4 og 4.5.2.


7.2.

Ved oppdrag med varighet utover 14 dager (utover 1 oppholdsperiode) skal det settes opp arbeidsplan iht. pkt. 3.7, og de øvrige punkter i denne offshoreavtalen gjelder.

Merknad:
Dersom endring av arbeidsplan er avtalt med de tillitsvalgte iht. Pkt. 3.7, dette før endringen finner sted, betales det ikke ventetid på natt iht. Pkt. 4.3.2.


7.3.

For arbeidsoppdrag med ut- og innreise samme dag, betales minimum 7,5 timer offshorelønn. For arbeidsoppdrag innenfor ukens virkedager betales minimum 15 timer offshorelønn for til sammen ut- og innreisedag.


8. Ulempetillegg


8.1. Smusstillegg

Spesielle smussforhold som avviker fra det som er normalt, betales etter avtale på stedet. Som eksempel på dette kan være:
- sprøyting av sement på skott
- innlasting av malmslig, reparasjoner etter brann o.l.

I forbindelse med boring og produksjon kan det oppstå smussige forhold, med mudd og oljesøl. I slike tilfeller er partene enige om at det vurderes lik eksemplene foran.


8.2. Skift/nattillegg

Ved arbeid nattskift vises til pkt. 13.6.1.


8.3. Ukvalifisert hvile

Viser til pkt. 4.7.2.


9. Sikkerhetsbestemmelser


9.1. Sikkerhetsmøter/sikkerhetsøvelser

Når det gjelder bestemmelsen om sikkerhet og vernetjenester vises til AML og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet gjort gjeldende for petroleums virksomheten til havs f.o.m. 1. januar 2011.


9.2. Arbeid i høyder

For arbeider i høyder og som er godkjent for utførelse fra båtsmannsstol, i sikkerhetssele o.l. skal alltid to arbeide sammen.


9.3. Arbeidstøy – verneutstyr og redningsdrakt

Arbeidsgiveren skal holde nødvendig arbeidstøy og verneutstyr (jf. egne for-skrifter). Arbeidstøy og verneutstyr som er bedriftens eiendom, skal være nytt eller forsvarlig rengjort ved utlevering.

Alt   yttertøy   skal   under   arbeid   offshore   være   orangefarget   og flammesikkert.

Rettighetshaver eller bedriften holder arbeidstakeren med forskriftsmessig redningsdrakt under transport fra fremmøtested til innretning under opphold på innretning og under transport fra innretning til helikopterbase.


10. Korte velferdspermisjoner

Betalte velferdspermisjoner (uten offshoretillegg) gis i følgende tilfelle:


10.1.

Ved dødsfall og begravelse – nærmeste familie. Med nærmeste familie menes personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstakerne så som ektefelle, samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.


10.2.

Akutt alvorlig sykdom i hjemmet.


10.3.

For ektefelle eller samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel eller ved innleggelse på sykehus.


10.4.

Ved konfirmasjon av egne eller samboers barn skal bedriften ha beskjed så tidlig som mulig.

Merknad I:
Med samboer menes person som har hatt samme bopel som de ansatte i minst 2 år og har vært registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte i samme tidsrom.

Merknad II:
Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer hvordan ordningen skal praktiseres.


11. Forsikringer


11.1.

Arbeidstakeren skal gjennom forsikring tegnet av bedriften ulykkesforsikres basert på en sum tilsvarende 20 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (20 G) ved død og minst 30 G ved 100 % invaliditet. For øvrig vises til Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 73 - Forsikring.

Forsikringen gjelder for reise mellom bosted og offshoreanlegget t/r – og for den periode vedkommende befinner seg om bord på innretningen.


11.2.

Hvis bedriften har tilsvarende forsikring for sine arbeidstakere fra tidligere, er den ikke forpliktet til å tegne ytterligere tilleggsforsikring pga. pkt. 11.1.


12. Helsekontroll


12.1.

Helsekontroll utføres iht. forskrifter om helsekrav, jf. Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, gitt av Helsedirektoratet.


12.2.

Honorar for legeundersøkelse (helsekontroll) dekkes av arbeidsgiver.


12.3.

Bedriften dekker reisekostnader i forbindelse med anskaffelse og fornyelse av helseerklæring. Reisemåte avtales med bedriften før legebesøket.


13. Lønn


13.1. Beregning av offshorelønn

Fastlønn + arbeidstidsforkortelse + sokkelkompensasjon (Arbeidstidsforkortelse og sokkelkompensasjon beregnes av fastlønn)

Fastlønn = lønnssatsene i Landsoverenskomsten § 3 A
Arbeidstidsforkortelse = 11,61 %
Sokkelkompensasjon = 47 %

 


13.2. Offshorelønn fra 01.05.2020
Fagarbeider kr 345,58 
Arbeidstaker uten fagbrev kr 300,82 
Lærling 8. halvår kr 228,47
Lærling 9. halvår kr 311,56

Merknad:
Med virkning fra 1. mai 2021 endres beregningsgrunnlaget offshore (se LOK § 3 A)


13.2.2. Bedriftsinterne tillegg

Det kan avtales tillegg til offshoreavtalens pkt. 13.2 for følgende funksjoner:

 1. Beredskapsstillinger: Brannbrigade, røykdykker, livbåtfører, MOB- båtfører, Heli vakt, førstehjelpslag.
 1. Bas, midlertidig arbeidsleder/ driftsleder, leder for sikkerhet og kobling, felt-ingeniører, supervisor og general formann.

13.3. Fagarbeidertillegg betales iht. Landsoverenskomsten § 3 C, beregnet av satsene i § 3 A Fagarbeider:
2,0% etter 0 år Etter bestått fagprøve
3,0% etter 2 år Etter bestått fagprøve
4,0% etter 5 år Etter bestått fagprøve
5,0% etter 8 år Etter bestått fagprøve
6,0% etter 11 år Etter bestått fagprøve

13.4. Lønn for ventetid – Landsoverenskomsten § 3 A fra 01.05.2020
Fagarbeide kr 220,73
Arbeidstaker uten fagbrev kr 192,62
Lærling 8. halvår kr 144,05
Lærling 9. halvår kr 196,43

13.5.
Fagarbeider kr 334,96 
Arbeidstaker uten fagbrev kr 302,96

Merknad:
Gjennomføring av regulering av overtidssatser:
Det foretas ikke regulering ved tariffoppgjøret 2020 og mellomoppgjøret 2021. Første regulering iht. de nye reguleringene skjer i 2022

Når lærlinger arbeider overtid, benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstakere uten fagbrev, unntatt lærlinger i 9. halvår som skal ha lønn iht. § 3 A + arbeidstakere uten fagbrev overtidssats.


13.6. Nattillegg


13.6.1.

Arbeidstakere som blir satt til å arbeide nattskift betales et tillegg på kr 34,48 pr time.


13.6.2.

Tillegget reguleres med samme prosentsats som fastlønn.


13.7. Ventetid skiftstart

Ventetid betales etter pkt. 13.4 fra ankomst på innretningen og frem til 2 timer før skiftstart.


13.8. Helligdagsgodtgjøring


13.8.1.

Helligdagsgodtgjøring betales for 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag når disse faller på en ukedag som er etter fast arbeidstidsordning i bedriften ellers ville vært vanlige virkedager. Helligdagsgodtgjøring skal betales for de timer vedkommende arbeider ifølge sin arbeidsplan.

Dersom disse dager faller i avspaseringstiden (innarbeidet fritid), godtgjøres disse med vanlig helligdagsgodtgjøring for inntil 7 1/2 time pr dag.


13.8.2.

For arbeid på 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. himmelfartsdag, pinseaften, 1. og 2. pinsedag, julaften, 1. og 2. juledag og nyttårsaften betales med offshorelønn + 100 % i overtidstillegg.

Merknad:
Når det blir arbeidet på utreise- eller hjemreisedag eller at utreise/hjemreise varer utover 7,5 timer, betales 12 timer helligdagsgodtgjøring.


14. Diverse bestemmelser


14.1. Innkvartering

Det er fri kost og losji på innretningene iht. innkvarteringsforhold godkjent av myndighetene.

Eventuelle dispensasjoner skal skaffes fram til det ordinære utvalg for tillitsvalgte på forlangende.


14.2. Vektbegrensning – personlig utstyr

Plassforholdene om bord er av en slik karakter at de begrenser den enkeltes utstyr/bagasje. Begrensningen for personlig bagasje er den til enhver tid gjeldende regel.


14.3. Ansvarsforhold

Arbeidet ledes og utføres iht. den lovgivning med tilhørende forskrifter som gjelder elektriske installasjoner for oljevirksomhet til havs.


14.4. Tillitsvalgte

14.4.1.

Det er de tillitsvalgte iht. Hovedavtalen LO/NHO del A som kan inngå avtaler med bedriften.


14.4.2.

Når flere bedrifter inngår samarbeid om arbeid innenfor denne avtale, etableres samarbeid mellom de tillitsvalgte ved de samme bedrifter.


14.4.3.

Når det er nødvendig med fellesmøter mellom samarbeidende bedrifters tillitsvalgte, avholdes disse i arbeidstiden. Bedriftene dekker de nødvendige utgifter til reise og diett for de berørte tillitsvalgte.


14.4.4.

Den enkelte bedrifts utvalg for tillitsvalgte etablerer kontaktpersoner på innretningen. Det opprettholdes et samarbeid mellom disse, og det velges en felles kontaktperson.

Merknad:
Eventuelle avtaler opprettes med tillitsvalgte iht. pkt. 14.4.1. Kontaktpersonene er en vesentlig del av utvalget for tillitsvalgte. Kontaktpersonene skal ha adgang til telefon/radio for å kunne ta kontakt med det ordinære utvalg for tillitsvalgte, også på dagtid (kl. 08.00–16.00).


14.5. Tariffgebyr

Beregnes av fastlønnssatsen i Landsoverenskomsten §§ 3 A og C.


14.6. Varighet

Denne avtale har samme varighet som fastsatt i Landsoverenskomsten og reguleres iht. denne.DevProject Wisent (laget av Decap.no)