EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedavtalen LO Stat – Spekter

Sist endret: 19.02.2021

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak

År 2012, den 4. desember, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat vedrørende unntak fra hovedavtalens §§ 4 og 7.

Partene er for hovedavtaleperioden 2016-2017 enige om å fravike hovedavtalens bestemmelser om avtalestruktur (§ 4) og forhandling om revisjon av overenskomst (§ 7) for de virksomhetene som er omfattet av lov om helseforetak og/eller som går inn i overenskomstområde Helse.

Overenskomsten forhandles i 5 forhandlingstrinn:
Trinn 1:  Spekter og LO Stat forhandler om overenskomstens del A. Spekter og LO Stat fastsetter deretter prinsipper og premisser for forhandlingene i trinn 2 – 4.
Trinn 2: Spekter Helse og de forbund/foreninger tilsluttet LO Stat som har forhandlingsrett i virksomheter i området forhandler om ”de sosiale bestemmelsene” som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A 1).
Trinn 3: Spekter Helse og de forbund/foreninger tilsluttet LO Stat som har forhandlingsrett i virksomheter i området forhandler om den nasjonale forbundsvise delen av overenskomsten (A 2). Partene tar stilling til om det skal gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til trinn 4.
Trinn 4: Det føres eventuelle lokale forhandlinger i henhold til hovedavtalens bestemmelser for de forbund/foreninger tilsluttet LO Stat som har forhandlingsrett i virksomhetene. Før eventuelle lokale forhandlingene starter, skal Spekter og LO Stat fastsette frister for gjennomføring av forhandlingene og for å be om bistand, jf hovedavtalens § 7.
Trinn 5: Spekter og LO Stat avslutter forhandlingene i overensstemmelse med hovedavtalens § 7 femte ledd.


Spekter/Spekter Helse og LO Stat/det enkelte forbund/forening, kan på ethvert forhandlingstrinn definere uløste tvistepunkter som utestående spørsmål og henvise dem til behandling på et senere trinn i forhandlingsprosessen.

Det skal settes opp protokoll fra hvert forhandlingstrinn. Disse protokollene binder partene i selve forhandlingsprosessen, men er ikke selvstendige eller endelige tariffavtaler. Det er først når protokollene til slutt settes sammen til en enhet og er vedtatt (jf. hovedavtalen § 8) at det skapes en overenskomst. Det er denne overenskomsten som skaper fredsplikt i neste periode. Dette er ikke til hinder for at partene i overenskomsten på ordinær måte kan avtale en mellomårsklausul uten fredsplikt.

Forhandlingsresultatet vedtas eller forkastes som en helhet i henhold til reglene i hovedavtalens § 8.

Dersom det ikke oppnås enighet under et av trinnene i forhandlingsforløpet skal Spekter og LO Stat ta stilling til hvordan forhandlingene kan videreføres, eventuelt at en av partene velger å avslutte forhandlingene og si opp plassene.

Denne avtale har samme varighet og oppsigelsesfrist som Hovedavtalen.DevProject Wisent (laget av Decap.no)