EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedavtalen LO – Virke

Sist endret: 10.02.2021

TILLEGGSAVTALE V - RAMMEAVTALE OM LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I ARBEIDSLIVET


I. Formål

Å arbeide med likestilling er viktig for å ta i bruk de menneskelige ressursene i virksomheten og for å fremme verdiskaping.

Som et ledd i å oppnå likestilling, må alle arbeidstakere – uavhengig av kjønn – gis like muligheter til å bruke sine evner og anlegg, det må likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement.

Virke og LO er enige om at økt bruk av deltid er en utfordring for partene i arbeidslivet. Måten arbeidet organiseres på er i denne forbindelse av stor betydning. Partene legger til grunn at overenskomstene i LO- Virke-området likestiller hel- og deltidsansatte i tråd med Rådsdirektiv 97/81 EF (Deltidsdirektivet)

Arbeidet med likestilling er et lederansvar og må være forankret i virksomhetens toppledelse og følges opp av øvrig ledelse, som må måles på oppnådde resultater.

Partene konstaterer at

  • Likestilling gjelder holdninger og normer
  • Likestilling krever samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte
  • Likestilling krever at en ser sammenhengen mellom arbeidsliv, familieliv og samfunnsliv
  • Likestilling nedfelles i strategi og plandokumenter

II. Hovedorganisasjonenes plikter

Hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling er forankret i lov- og avtaleverk, samt internasjonale konven- sjoner og direktiver.

Hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling skal baseres på en helhetlig tankegang. Det forutsettes derfor at likestillingsperspektivet integreres i de enkelte fagområder og at dette fremgår av hovedorganisasjonenes strategi- og plandokumenter.

Hovedorganisasjonene og deres tilsluttede organisasjoner forutsettes å medvirke i det lokale arbeid, ved for eksempel å gi faglig assistanse ved det lokale utviklingsarbeid, utarbeide informasjonsmateriell, arrangere kurs/konferanser, stille foredragsholdere til disposisjon etc.

Det er partenes ansvar å arbeide for gjennomføring av rammeavtalens prinsipper, partene selv skal ta initiativ til tiltak og aktiviteter som kan fremme likestilling.

Det anbefales at felles likestillingsarbeid i LO-Virke-regi prioriterer å se på sammenhengen mellom arbeidsliv, kjønnsroller på arbeidsmarkedet, fremme kvinners deltakelse i beslutningsprosesser og utarbeide virkemidler for å takle kjønnsbaserte lønnsforskjeller.


III. Det lokale arbeidet

  1. Likestilling har med kultur og tradisjon å gjøre og kan ikke ses isolert fra virksomhetens aktivitet. Likestilling kan oppnås gjennom handling, integrert i et utviklingsarbeid i den enkelte virksomhet. Partene understreker betydningen av et planmessig og målrettet arbeid med likestilling.
  2. Organiseringen av arbeidet lokalt

Partene lokalt har et felles ansvar for gjennomføring av likestilling og skal spesielt legge vekt på tiltak for

  • at kvinner og menn tildeles kvalifiserte oppgaver på lik linje
  • at kvinner og menn gis like muligheter for avansement i virksomheten
  • rekruttering av kvinner til lederstillinger på alle nivå
  • bedre fordeling og organisering av arbeidstid slik at det fremmer likestilling

Første skritt i arbeidet med mål, tiltak og handlingsplaner bør skje gjennom en kartlegging og analyse av likestillingstilstanden i virksomheten, herunder lønn spesifisert for kvinner og menn.

Kartlegging og analyse må skje i samsvar med personopplysningsloven.

Det er av betydning å se sammenhengen mellom arbeidsliv og familieliv, og at arbeidsgiver legger til rette for uttak av foreldrepermisjon.


IV. Forhandlingsrett og forhandlingsplikt

Tvist om forståelsen av lokal avtale kan bringes inn for organisasjonene sentralt. Tvister om forståelse av denne rammeavtale behandles etter hovedavtalen § 3-3.DevProject Wisent (laget av Decap.no)