EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Hovedavtalen LO – Virke

Sist endret: 10.02.2021

TILLEGGSAVTALE IX – AVTALE OM ET OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFOND OPPRETTET AV LO OG VIRKE


§ 1. Formål

Fondet har til formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplysning og utdannelse i arbeidslivet.


§ 2. Virkemidler

Opplysnings- og utdanningstiltakene, herunder kurs- og skolevirksomhet, skal bl.a. ta sikte på

  1. en moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø, økonomi og samarbeids- spørsmål
  2. utdanning av bedriftsledere og ansatte innenfor de samme områder som nevnt i nr. 1
  3. forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak
  4. gjennom ulike tiltak bidra til økt verdiskapning
  5. fremme av et godt samarbeid innenfor den enkelte bedrift.

§ 3. Finansiering

Fondet finansieres gjennom de avtaleregulerte tilskudd fra bedriftene.

Det etableres en forenklet innkrevningsmodell hvor antall ansatte som skal være gjenstand for premie- beregningen fastsettes ut fra opplysningene bedriften har gitt til NAVs arbeidstaker-/arbeidsgiverregister med følgende gruppeinndeling og satser pr måned:

Gruppe 1:  f.o.m. 4 t/uke inntil 20 t/uke - sats kr 19,-
Gruppe 2: f.o.m. 20 t/uke inntil 30 t/uke - sats kr 29,- 
Gruppe 3:  f.o.m. 30 t/uke og derover - sats kr 44,-

Ansatte trekkes kr 3,25 pr. uke til delvis dekning av bedriftens utgifter.


§ 4. Innkreving av premie

Den premie som er nevnt i § 3 innbetales kvartalsvis og etter nærmere avtale mellom partene. Premie- innbetalingen skal dekke bedriftens samlede forpliktelser til alle OU-fond.
Ved innbetaling til Fellesordningen for AFP/Sluttvederlagsordningen eller en annen ordning som partene blir enige om, utbetales midlene fra disse ordningene direkte til fondsstyret LO-Virke. Midlene fordeles etter bestemmelsene i § 6.


§ 5. Administrasjon

Fondet ledes av et styre på 6 medlemmer hvorav partene oppnevner 3 hver. Leder velges for 1 år og dette vervet går på omgang mellom partene. Premiesatsene fastsettes gjennom forhandlinger mellom Virke og LO. Partene har sekretariatsansvaret for fondet. Godtgjøring for dette avtales mellom partene.


§ 6. Midlenes anvendelse og fordeling

Fondsstyret fastsetter for hvert år de beløp som forskuddsvis skal avsettes til fellesformål som en finner det ønskelig å støtte. Fondets øvrige midler disponeres - med en halvpart til hver - av spesialutvalg oppnevnt av hver av de to hovedorganisasjonene. Det utarbeides spesialvedtekter for disse utvalgenes virksomhet. Midlene skal anvendes etter retningslinjene fastsatt i § 2.

LO og Virke holder hverandre gjensidig underrettet om de planer spesialutvalgene har for midlenes anvendelse og for hvilke tiltak som har vært gjennomført.

Alle bedrifter som innbetaler til fondet, skal etter nærmere fastsatte regler ha adgang til å delta i tiltak som finansieres av fondets midler.


§ 7. Regnskap og årsberetning

Fondets regnskapsår er kalenderåret. Ved hvert regnskapsårs avslutning utarbeides et årsregnskap som skal revideres av en statsautorisert revisor. Regnskapet sendes sammen med årsberetningen til LO og Virke.


§ 8. Oppløsning

Ved fondets eventuelle oppløsning tilfaller de innestående midler LO og Virke, slik at hver organisasjon mottar det beløp som den i henhold til avtalens § 6 var berettiget til å disponere. Gjenværende midler må anvendes i overensstemmelse med avtalens § 2.


§ 9. VARIGHET

Avtalen inngår som en del av hver enkelt tariffavtale mellom forbund tilsluttet LO og Virke. Avtalen kan sies opp av hver av de to hovedorganisasjonene med 2 - to - måneders varsel til utløp av tariffperioden. Hvis den ikke sies opp, gjelder den til utløp av neste tariffperiode.DevProject Wisent (laget av Decap.no)