EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for OneCo Networks

Sist endret: 04.03.2021

Vedlegg 3: Feilretting utenom ordinær arbeidstid

Feilretting (og påvisning) utenom ordinær arbeidstid i OneCo Networks AS


1. Utrykning uten hjemmevakt


1.1. Generelt

Utrykning for feilretting utenom normal arbeidstid finner sted når arbeidstakeren blir utkalt i sin fritid for å foreta feilretting. Ansatte kan i henhold til denne avtale ikke pålegges å være til svars i sin fritid.

Administrasjonen kan imidlertid pålegge arbeidstaker overtid i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens § 10-6.


1.2. Godtgjøring

Henvendelsen til ansatt kan resultere i:


1.2.1. Bistand over telefonen – konsultasjon

Godtgjøring:
Overtid for medgått tid, minimum 1 time. Er det flere oppringninger i løpet av 1 time, utbetales bare ett honorar.


1.2.2. Utbedring av feil via PC hjemme

Godtgjøring:
Overtid for medgått tid, men minimum 1 time. For flere henvendelser innen samme time utbetales bare ett honorar.


1.2.3. Utrykning for å foreta feilretting

Godtgjøring:
Overtid for medgått tid, minimum 2 timer. I tillegg utrykningshonorar:

Kr. 1 500,- for tidsrommet mandag – fredag kl. 15:50 – kl. 24:00/kl. 06:00 – kl. 08:00
Kr. 2 000,- for tidsrommet mandag – fredag kl. 00:00 – kl. 06:00 og for tidsrommet lørdag kl. 00:00 – søndag kl. 24:00
Kr. 2 500,- for tidsrommet jule- og nyttårsaften etter kl. 13.00, 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. mai, 17. mai, 1. og 2. pinsedag.

OneCo Networks AS dekker nødvendige reiseutgifter ved utrykning.


2. Hjemmevakt


2.1. Generelt

Ansatte i OneCo Networks AS som iht. § 2.4 er omfattet av hjemmevakt er forpliktet til å være tilgjengelig for feilrettingsoppdrag utenom ordinær arbeidstid etter pålegg fra administrasjonen. Den som har hjemmevakt må være tilgjengelig via vanlig telefon eller mobiltelefon og ved feil som krever aksjon utenom ordinær arbeidstid, utføre aktivt arbeid - enten via terminal (PC) hjemmefra, eller ved fysisk utrykning.

Behov for hjelpemidler i hjemmevaktsperioden vil bli vurdert særskilt i det enkelte tilfelle.

Nødvendige reiseutgifter vil bli dekket med mindre tjenestebil stilles til disposisjon.

Det er forutsatt at de som pålegges hjemmevakttjeneste har fått opplæring som ansees nødvendig for drift og vedlikehold av utstyret som man gjennom avtalen påtar seg ansvar for. Dette ansvaret er tillagt leder for den enkelte enhet.

Hjemmevakten skal være tidsmessig avgrenset og til vanlig dekke et nærmere definert geografisk område innen forretningsområdet. Den enkelte skal under hjemmevakten oppholde seg innenfor dette området.


2.2. Hjemmevaktsordninger – Godtgjøring

Det er enhetens leder som har ansvaret for å sette opp en rullerende plan over hjemmevaktene i samråd med tillitsvalgte. Planen skal være godkjent i god tid før den trer i kraft, jf. AML § 10-3.


2.2.1.

Timevakt. Minimum 2 timer.


2.2.2. Godtgjøring for hjemmevakt
  • Timevakt godtgjøres med kr. 33,55 pr. time
  • I tidsrommet lørdag fra kl. 00:00 til søndag kl. 24:00 og på (hellig)/høgtidsdag en tilleggsgodtgjøring på kr. 24,50 pr. time.
  • I tidsrommet jule- og nyttårsaften etter kl. 13:00, 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, fra onsdag før skjærtorsdag kl. 13:00 til og med 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. mai, 17. mai, 1. og 2. pinsedag gis ytterligere et tillegg på kr. 24,50.
  • Den enkelte kan avtale med leder at det i stedet for godtgjørelse etter første strekpunkt skal gis avspasering av vakttid i forhold 5:1.

Hjemmevakt kan resultere i:


2.2.3. Utbedring av feil ved bruk av PC hjemme

Godtgjøring:
Overtid for medgått tid, minimum 1 time. For flere henvendelser innen samme time, utbetales bare ett honorar.


2.2.4. Utrykning for feilretting under hjemmevakt

Godtgjøring:
Overtid for medgått tid, minimum 2 timer. I tillegg utrykningshonorar kr. 768,50.


2.2.5. Sykdom

Dersom vakten ikke kan gjennomføres/tas på grunn av sykdom, utbetales godtgjøring i henhold til oppsatt vaktplan.DevProject Wisent (laget av Decap.no)