EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Sist endret: 10.02.2021

1. OMFANG OG GYLDIGHET


1.1. Omfang

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer i EL/IT ansatt i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Overenskomsten omfatter ikke overtidsbetaling til ledere med arbeidsgiveransvar på ledernivå 1 og 2 og 3 (l=administrerende direktør, 2 =avdelingsledere, 3=teamledere) samt ansatte i særskilte uavhengige stillinger.

For øvrig vises det til HDO's håndbøker samt AML for øvrige bestemmelser og retningslinjer.


1.2. Overenskomstens ikrafttreden og varighet

Overenskomsten gjelder i perioden beskrevet på forsiden av dokumentet, og videre for 1-ett-år av gangen dersom ikke en av hovedpartene sier den opp med 3-tre­ måneders varsel. Gyldig oppsigelse må omfatte samtlige overenskomster i overenskomstområdet.


2. ARBEIDSTD


2.1. Definisjon

Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid etter oppsatt arbeidsplan, regnes i sin helhet med i arbeidstiden, mens tjeneste i vaktordning medregnes forholdsmessig.

Pauser hvor arbeidstakeren fritt kan forlate arbeidsstedet regnes som fritid, og er ikke en del av arbeidstiden. Lunsjpausen er inkludert i arbeidstiden

Partene er enige om å gjennomsnitts beregne den alminnelige arbeidstiden i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser.


2.2. 37,5 timer pr. uke

Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke.


2.3. 35,5 timer pr. uke

Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i turnusordninger hvor ordinært arbeid jevnlig må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 og/eller minst hver 3. søndag.


2.4. Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

For tredelt turnusarbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den ordinære arbeidstiden 2.2 ved at hver time arbeidet på søn- og helgedag, jf. AML § 10-10 første ledd, regnes lik 1 time og 10 minutter, og hver time arbeidet om natten. Jf. AML § 10-11 første ledd regnes lik 1 time og 15 minutter, ned til gjennomsnittlig 33,6 timer pr. uke. Den ordinære arbeidstid må uansett ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer pr. uke

Presisering vedrørende pkt. 2.4:

Deltid

Arbeidstakere som jobber deltid kommer inn under bestemmelsen når vilkårene er oppfylt. I henhold til den praksis som gjelder i staten, gis arbeidstidsreduksjonen slik at den gis uten forholdsmessig avkortning etter stillingsprosent. Det innebærer eksempelvis at 15 min på en nattetime regner som 15 min uavhengig av hvilken stillingsprosent vedkommende har. Bestemmelsens nedre begrensing i ukentlig arbeidstid på 33,6 timer gjelder forholdsmessig for deltidsansatte.

Forholdet til overtid og ekstravakter

Tidsberegningen i punkt 2.4 gjelder kun for alminnelig arbeidstid (som er anført for arbeidsplanen), og ikke for ekstravakter eller overtidsarbeid.


2.5. Hjelpeturnus i helligdagsperioder og sommerferie

Det settes opp hjelpeturnus i helligdagsperioder og sommerferien, som erstatter eksisterende vakter i turnusplanen. Dette for å ha mulighet til endre på turnusen i disse periodene for å fordele arbeid og belastning på de turnusansatte, samt gjennomført ferieavvikling. Endringene gjøres i henhold til AML.

Det kan gis fridager (F3 dager) i hjelpeturnus uten trekk i lønn, I de periodene arbeidsgiver ikke har behov for full bemanning i henhold til oppsatt turnusplan.

Det vises til Personalhåndboken, kapittel «avvikling av ferie ved deltids- og turnusarbeie for ytterligere detaljer.


2.6. Arbeidstid på helgeaftener mv.

Arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid slutter arbeidet, uten trekk i lønn, kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse·, og jul- og nyttårsaften. Ovennevnte arbeidstakere med tjeneste på lørdag gis fri påskeaften uten trekk i lønn.

Beordret tjeneste på nevnte dager/aftener godtgjøres i henhold til pkt. 5.4.1. Dette punktet gjelder også for deltidsansatte.


3. OPPSIGELSESFRISTER


3.1. Hovedregel

Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse. Arbeidsgiver kan etter søknad gi avkortet oppsigelsestid etter en vurdering.

Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens bestemmelser.


3.2. 1 måned

For arbeidstakere som er ansatt for å gjøre et arbeid av forbigående art (midlertidige ansettelser), og som varer mellom 2 og 12 måneder, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra dato for mottatt oppsigelse.


3.3. 14 dager

For arbeidstakere som er ansatt for å utføre et arbeid av forbigående art av inntil 2 måneders varighet, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra dato for mottatt oppsigelse.


3.4. Prøvetid

Det kan ved ansettelsen avtales prøvetid på inntil 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid regnet fra dato for mottatt oppsigelse.


4. GODTGJØRING FOR SÆRSKILT ARBEIDSTID

For arbeidstid som godgjøres med overtid utbetales det ikke andre tillegg enn etter pkt. 5, Overtid.


4.1. Lørdags- og søndagstillegg for turnusansatte

For arbeidstakere som arbeider etter turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller fra uke til uke).

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på 30 % per arbeidet time.


4.2. Helge- og høytidstillegg

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt for arbeid mellom kl. 12.00 og kl. 24.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften, betales et tillegg på 11/3 timelønn per arbeidet time.

Etter at spørsmålet er drøftet mellom partene, kan det I stedet for godgjøring helt eller delvis gis 11/3 times fri per arbeidet time. Slik fritid skal gis innen 1 måned etter høytidsperioden dersom partene ikke blir enige om noe annet.


4.3. Kvelds- og nattillegg for turnusansatte

For arbeidstakere som arbeider etter turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller fra uke til uke) betales et tillegg per time for ordinært arbeid mellom kl. 18.00 og kl. 06.00 etter følgende satser:

Mellom kl. 18.00 - 21.00: 30 %

Mellom kl. 21.00- 06.00: 45 %

Tillegget betales også til arbeidstakere som dekker del av arbeidsplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds eller nattjeneste. For ansatte som har påbegynt sin vakt før midnatt, utbetales tillegget til vaktenes ordinære slutt.


4.4. Erstatning av fridag for turnusansatte

Dersom ukefridag (Fl- Ukefridag er den lovbestemte ukentlige fridagen etter AML § 10-8 (2)) som er erstatning for arbeid på søndag faller på en helge- eller høytidsdag, skal det gis 1 ekstra fridag (FS) innen 1 måned eller utbetales ordinær daglønn.

Dersom turnusplanen i en uke hvor søndag er arbeidsdag inneholder 2 eller flere fridager, skal den første av dem anses som erstatning for arbeid på søndag. Dette så fremt ikke annet er konkret fastslått i turnusplanen. Tilsvarende gjelder også for hjemmevakt der vakten er innarbeidet i arbeidstiden i henhold til oppsatt plan.


4.5. Arbeidstakere med timelønn - betaling for bevegelige helligdager

Arbeidstakere med timelønn, med en på forhånd fastsatt arbeidstid, som har minst 1 måneds sammenhengene tjeneste forut for bevegelige helligdager, betales ordinær lønn for helge- og høytidsdager som faller mellom søndager. Dette gjelder bare dersom arbeidstakeren ellers ville vært på arbeid denne dagen.


4.6. Pensjonsgivende tillegg

Tillegg som utbetales som fast tillegg per måned er pensjonsgivende under forutsetning av at arbeidstakeren kvalifiserer for medlemskap i pensjonsordningen.


5. OVERTID


5.1. Definisjon

Overtid er pålagt arbeid ut over ordinær arbeidstid for hel stilling. Deltidsansatte gis også overtidskompensasjon for pålagt arbeid ut over hel dag eller hel uke, dog minimum 6 timer en enkelt dag eller 35,5/37,5 timer pr. uke.


5.2. Divisor og beregning

Overtidstillegg utregnes etter 1850 timer pr. år. Se kapittel 8.1 som viser at overtidstillegget regnes ut ifra færre antall timer per år enn det som utgjør et arbeidsår, og derav at overtidssats blir høyere. Overtidsgodtgjøring beregnes og godtgjøres for faktisk medgått tid.


5.3. Prosenttillegg for arbeidstakere med dagarbeidstid


5.3.1. Tillegg på 133 1/3 %

For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.


5.3.2. Tillegg på 100 %

For overtidsarbeid utført mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.

For overtidsarbeid påbegynt før kl. 06.00 som varer fram til arbeidsdagens begynnelse. For overtidsarbeid på lørdager og søndager.

For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager.


5.3.3. Tillegg på 50 %

For overtidsarbeid utført til annen tid enn foran nevnt.


5.4. Prosenttillegg for arbeidstakere med turnusarbeid


5.4.1. Tillegg på 133 1/3 %

For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.


5.4.1. Tillegg på 133 1/3 %

For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.


5.4.2. Tillegg på 50 %

For overtidsarbeid utført de 4 første timer umiddelbart før ordinær arbeidsdag starter.

For overtidsarbeid utført de 4 første timer umiddelbart etter den ordinære arbeidsdags slutt.


5.4.3. Tillegg på 100 %

For overtidsarbeid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinær arbeidsdag.

For arbeid på fridager.


5.5. Overtid etter tilkalling

Overtidsarbeid som etter tilkalling ikke finner sted umiddelbart etter eller før den ordinære arbeidstid, godgjøres som om arbeidet varte i minst 2 timer.

Hvis arbeidet avbrytes, betales ikke ekstra for nytt overtidsarbeid dersom dette påbegynnes innenfor de beregnede 2 timer.


5.6. Deltidsansatte- tilkalling for ekstra arbeid på kort varsel

Deltidsansatte som blir tilkalt på kort varsel på grunn av økt arbeidsmengde eller frafall i bemanningen, gis en ekstra godtgjøring på kr 100,- pr. arbeidet time. Med kort varsel menes innenfor 12 timer som ekstraarbeidet påbegynnes.


5.7. Avspasering ved overtid

Overtiden kan etter avtale avspaseres time for time. Prosenttillegget skal utbetales.

Arbeidstakere skal så langt det lar seg gjøre, avspasere timene innen 3 mnd. Etter at de er opparbeidet.


5.8. Forskjøvet arbeidstid

Når partene er enige om å forskyve hele eller en del av arbeidstiden til et tidsrom utenom det som framgår av gjeldene arbeidsplan betales 50 % tillegg (av timelønnen) for denne tiden, samt eventuelle ubekvemstillegg.

Forskjøvet arbeidstid foreligger ikke ved endring av arbeidsplan som er varslet senest 2 uker før endringen iverksettes. Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis 3 dager i forveien og aldri mindre enn 1 dag i forveien. Dersom varsel om forskjøvet arbeidstid gis senere enn kl. 12. 00 dagen før forskyvningen av arbeidstiden skal finne sted, betales denne som overtid.

Bestemmelsene vedrørende forskjøvet arbeidstid gjelder både heltids- og deltidsansatte.

Partene er enige om følgende presiseringer:

 1. Bestemmelsen om ett døgns varsel forstås slik at varsel skal gis senest kl. 12.00 døgnet før forskyvningen av arbeidstiden finner sted.
 2. Tillegg for forskjøvet arbeidstid utbetales for den faktiske utførte (forskjøvede) arbeidstid.
 3. Dersom den utførte (forskjøvede)arbeidstid er kortere enn arbeidstiden etter turnusplanen, skjer det ingen innarbeiding eller trekk i lønn
 4. Dersom den utførte (forskjøvede) arbeidstid er lenger enn arbeidstiden etter turnusplanen, godgjøres den forlengede arbeidstid som overtid.
 5. Dersom forskyvningen av flere arbeidsperioder (vakter) varsles samtidig, utbetales overtidsgodtgjøringetter pkt. 5 først når summen av den utførte forskjøvede arbeidstid overskrider summen av den arbeidstid som skulle ha vært utført etter turnusplanen.
 6. Bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid gjelder også ved forskyvning av arbeidstid til dag som er fridag i den opprinnelig turnusplan, dog slik at det alltid gis fridag i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 7. Tillegg for ubekvem arbeidstid utbetales for faktisk utført arbeidstid i samsvar med pkt. 4.

Varsling senere enn kl. 12.00 døgnet før forskyvning:

 1. Dersom det ikke er mulig å gi varsel slik som forutsatt i innledningen til dette pkt., vil bestemmelsene om overtidsgodtgjøring komme til anvendelse.
 2. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker i det enkelte tilfelle er enige om at arbeidstakeren får fri hele eller deler av den arbeidstid som skulle vært utført, skal slik fritid regnes som avspasering av overtiden time mot time, slik at bare overtidstillegget utbetales for avspaserte tid.
 3. Dersom varsel gis umiddelbart etter fremmøte, godgjøres som for 2 timers arbeid selv om arbeidstakeren forlater arbeidsstedet umiddelbart.
 4. Tillegg for ubekvem arbeidstid utbetales for faktisk utført arbeidstid i samsvar med pkt. 4.

 


6. VAKTORDNINGER

Behovet for og omfanget av vaktordninger skal drøftes med arbeidstakerens tillitsvalgte før vaktordningen iverksettes.

Det skal som følge av dette inngås avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for hver vaktordning.

Vaktordningen skal innarbeides i en plan jf. Arbeidsmiljøloven.

Arbeidstakerne plikter å delta i den vaktordningen som blir etablert.


7. KOMPENSASJON FOR REISETID I TILKNYTNING TIL ORDINÆRT ARBEID

Her gjelder til enhver tid Statens Personalhåndbok «Kompensasjon for reiser innenlands» med følgende unntak:

«Reisetid på tjenesteoppdrag kompenseres etter gjeldende overenskomstfestede regler for dette dvs. at:
Alt aktivt arbeid på reise utført utenfor normalarbeidstiden regnes som arbeidstid uavhengig hvor det utføres (Aktiv reisetid på kollektiv reisemåte) godtgjøres som overtid.

Reisetid hvor det ikke utføres tjenesteoppgaver (Passiv reisetid i bil) godskrives som arbeidstid, og legges til banken for avspasering.

Dersom beregnet reisetid ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn time for time, for beregnet reisetid. Dette skal avklares med nærmeste leder.

Reisetid på frilørdager, søndager, ukefridager (turnusfridager), påskeaften, helge- og høytidsdager samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag regnes om som 1:1.5.»

 

Ved utenlandsreiser vises til Statens reiseregulativ.


8. LØNNSBESTEMMELSER


8.1. Definisjon av lønn

Med lønn menes fast lønn, alle faste årlige tillegg, samt lønnsmessig tillegg etter oppsatt tjenesteplan. Med timelønn forstås fast lønn uten alle lønnsmessige tillegg med følgende divisor, dersom ikke annet er avtalt:

37,5 timers uke: 1950

35,5 timers uke: 1846

Deltidsansatte utbetales forholdsmessig lønn. Godtgjøringer beregnes i forhold til timelønn.

Det trekkes 2 % pensjonsinnskudd av lønnen.

Se kapittel 5.2 for beskrivelse av divisor.


8.3. Lønnsregulering

Som en del av overenskomsten kan partene avsette en økonomisk ramme for lønnsutvikling. Slik ramme skal i tilfelle fastsettes i særskilt protokoll.

Arbeidsgivers forslag til fordeling, skal forelegges EL/IT for uttalelse før iverksetting.


8.3.1. Kriterier for lønnsutviklingetter tilsetting:

Individuell lønnsutvikling skal skje med utgangspunkt I gitte kriterier og gjennomgås i årlig medarbeider-/lønnssamtaler.  Kriteriene er  opplistet i Personalhåndboken.


8.4. Partene kan ved behov inngå særlige lønnsordninger og/eller arbeidstidsordninger

Arbeidsgiver og EL/IT kan gjøre avtale om andre arbeidstidsordninger. Det kan gjøres avtale om annen godtgjøring for slikt arbeid.

Partene er enige om at det lokalt kan inngås avtale mellom helseforetaket og den enkelte ansatte om ekstraordinære arbeidsoppgaver. Slike avtaler skal i tillegg til å fastsette hvilken kompensasjon den ansatte får, også definere hvilken tidsperiode avtalen gjelder for og rammer for den forventede aktivitet i denne perioden. Tillitsvalgt skal gis mulighet til å uttale seg før slik avtale inngås.


8.5. Ekstraordinær lønnsregulering

I Ekstraordinære tilfeller kan arbeidsgiver gi lønnstillegg mellom lønnsoppgjørene. Hvis den enkelte medarbeider mener at det er urimeligheter til stede, som gir grunnlag for revurdering av han/hennes lønn, kan saken tas opp med arbeidsgiver av den ansatte selv eller med bistand av tillitsvalgt.


9. STEDFORTREDERTJENESTE/KONSTITUERING


9.1. Plikt til å utføre stedfortredertjeneste

Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste.


9.2. Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling

Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling for en periode ut over en uke sammenhengende, utbetales den høyere stillings lønn fra førs e dag når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde.

Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det avtales en passende godtgjøring.


9.3. Konstituering

Ved konstituering (midlertidig tilsetting) i høyere lønnet stilling utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen.

Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned pga. sykdom, permisjon eller lignende foretas som hovedregel konstituering i stillingen.


10. SOSIALE BESTEMMMELSER

Partene er enige om at sentrale avtalte sosiale bestemmelser gjøres gjeldende i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Med full lønn etter de sosiale bestemmelser menes all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan. Deltidsansatte utbetales forholdsmessig lønn.DevProject Wisent (laget av Decap.no)