EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for OneCo Networks

Sist endret: 04.03.2021

Vedlegg 4: Offshoreavtale


1.0. Definisjoner


1.1.1. Offshore

Med offshore menes innretninger som er plassert på olje/gassfelt i rom sjø.


1.1.2. Innretning

Med innretning forstås konstruksjon plassert ute i havet for leting etter og drift/produksjon av olje og gass.


1.1.3. Arbeidsperiode

Det tidsrom (vanligvis 12 timer) som arbeidstakeren er i arbeid for arbeidsgiver i løpet av et døgn.


1.1.4. Oppholdsperiode

Det tidsrom arbeidstakeren oppholder seg i sammenheng på innretninger som faller inn under forskriftens virkeområde.


1.1.5. Friperiode

Friperiode er tiden mellom oppholdsperiodene (iht. arbeidsplan).


1.1.6. Skift

Med skift menes ordinær arbeidstid som iht. skiftplan er lagt til ulike tider i døgnet.


1.1.7. Arbeidsplan

Med arbeidsplan menes en plan som viser skift, oppholds- og friperiode.


1.1.8. Rotasjonsplan

Se arbeidsplan, jf. pkt. 1.2.7.


1.1.9. Turnusplan

Med turnus forstås plan som viser oppholds- og friperiode.


1.1.10. Arbeidssyklus

Med arbeidssyklus menes en avgrenset del av arbeidsplanen med oppholdsperioder og friperiode som gjentas regelmessig og som til sammen gir en ukentlig arbeidstid i tråd med forskriftenes bestemmelser om arbeidstid.


1.1.11. Dagarbeidstid

Med dagarbeidstid menes den normale arbeidstid om dagen iht. bedriftens praksis.


1.1.12. Hvileperiode

Med hvileperiode menes det tidsrom (vanligvis 12 timer) mellom to arbeidsperioder.


1.1.13. «Shutling»

Med «shutling» menes transport mellom fast og /eller flytende innretning samt flotell.


1.1.14. Flotell

Flotell er en frittliggende innretning for overnatting, opphold/verkstedsvirksomhet. Flotellet er tilknyttet hovedinnretningen med gangbru eller helikopterforbindelse.


1.1.15. Base

Avtalt frammøtested for transport med helikopter eller båt.


2.0. Generelt

Hovedavtalen mellom LO Stat - Spekter med eventuelle tilleggsavtaler gjelder for denne avtalen.

Denne Offshoreavtalen er en del av overenskomsten for OneCo Networks AS og gjelder for arbeid offshore iht. 1.2.1 og omfatter installasjoner, montasje og vedlikehold. De arbeider som er nevnt kan også utføres separat.


3.0. Arbeidstid, fritid, overtid, etc.


3.1. Arbeidstid


3.1.1.

Arbeidsordningen bygger på de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeid offshore, jf. forskrifter om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. i forbindelse med undersøkelse og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster med foredrag.


3.1.2.

Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige 12 timer i døgnet. Den ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 33,6 timer i gjennomsnitt over et tidsrom på høyest 12 måneder, jf. forskriftenes § 9.


3.2. Oppholdsperiode


3.2.1.

Oppholdsperiodens lengde avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Ved oppdrag av under 14 dagers varighet og dagsturer, avtales dette med den enkelte arbeidstaker.


3.2.2.

Det skal tilstrebes at arbeidstaker ikke returnerer til land med en senere flight enn den vedkommende kom ut til feltet med.


3.2.3.

Oppholdsperiode skal normalt ikke overstige 14 døgn.


3.2.4. Avvik fra oppsatt utreisetid

I de tilfeller det blir avvik fra oppsatt utreisetid etter arbeidsplan, skal bedriften bekrefte utreisetid senest 24 timer før avreise fra hjemmet.


3.3. Overtid

Den samlede arbeidstid inklusiv overtid skal ikke overskride 16 timer pr døgn. Den samlede overtid offshore skal ikke overskride 200 timer i kalenderåret med mindre det foreligger vedtak iht. AML § 50 pkt. 3, andre og tredje ledd.


3.4. Hvilepauser

Hvilepauser skal være minst 30 minutter hvis arbeidstiden er minst 8 timer i døgnet og 60 minutter når arbeidstiden er 12 timer. Slik tid medregnes i arbeidstiden. Vedrørende overtidsarbeid, jfr. AML § 10-9 nr. 2.


3.5. Arbeid utover oppholdsperiode

Dersom uforutsette hendinger gjør at mannskapsbytte ikke kan gjennomføres til avtalt tid, må arbeidstakerne være forberedt på å fortsette arbeidet, jf. pkt. 4.3.2.


3.6. Arbeidsfri periode

Det skal være en arbeidsfri periode på minst 8 timer i sammenheng mellom to arbeidsperioder med adgang til kvalifisert hvile.


3.7. Arbeidsplan


3.7.1.

Vedrørende arbeidsplan vises til Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø § 12 og AML § 10-3.


3.7.2.

Bedriften plikter å utarbeide arbeidsplan, i samarbeid med de tillitsvalgte, når oppdrag går utover to 14 dagers perioder.


3.7.3.

Arbeidsplanen skal blant annet inneholde følgende opplysninger som gjelder den enkelte arbeidstaker:

  • utreisetid
  • hjemreisetid
  • dag- eller nattarbeid og tidspunktet for dette
  • tidsrom for friperioder

3.7.4.

Arbeidstaker skal når han/hun begynner i arbeid offshore gjøres kjent med arbeidsplan før utreise, jfr. AML § 10-3.


3.8. Beregning av friperiode


3.8.1.

Hvor ferie er innkalkulert i arbeidsplan multipliseres hver arbeidet offshoredag med en faktor på 1,75.


3.8.2.

Hvor ferie ikke er innkalkulert i arbeidsplan multipliseres hver arbeidet offshoredag med en faktor på 1,53.


3.8.3.

3.8.1 og 3.8.2 benyttes kun i ordinære rotasjoner. (14 dager arbeid).


3.8.4.

Dagsturer avspaseres etter avtale.


3.8.5.

Det kan avtales på enkeltturer (dager) at det betales overtid utover normalarbeidstid på land.

Det vil si at i ukens normale arbeidsdager betales 100 % overtid utover 7,5 time pluss offshoretillegget. Lørdag og søndag kan det avtales 100 % overtid for alle timer, under forutsetning at det er arbeidet 37,5 timer før utreise. Dagsturer og helgeturer.


4.0. Reiser, ventetid, mønstring


4.1.1.

Reise til/fra innretningen har den enkeltes hjemsted som utgangspunkt.


4.1.2.

Reisen skal legges opp slik at det blir minst mulig ventetid for den enkelte ved hver oppholdsperiodes begynnelse og slutt.


4.1.3.

Der det er hensiktsmessig å arrangere fellesreiser til/fra frammøtestedet, arrangeres dette av bedriften.


4.1.4.

For større og langvarige oppdrag skal reiseopplegg forelegges de tillitsvalgte for uttalelse før det iverksettes.


4.1.5.

Reisetid i rotasjon betales med timelønn ifølge overenskomsten når utreise lørdag, søndag eller helligdager. I forbindelse med dagsturer betales reisetid for timer som går utover ordinær arbeidstid i bedriften. Reisetid kan også avspaseres på et senere tidspunkt.


4.1.6.

Bedriften dekker reisekostnadene.


4.1.7.

Mønstringsstedet er på innretningen. Arbeidsstart er ordinær starttidspunkt - og som forutsetter at reisen foretas etter en på forhånd fastsatt avreisetid (flightplan) fra base. Andre forhold jf. pkt. 4.2.


4.2. Forsinket skiftbytte/ventetid på land (base)

Når værforhold eller andre uforutsette ting forsinker skiftbytte, vil de som møter fram på avtalt frammøtested (base) eller anvist ventested, opptjene fritid iht. arbeidsplan pr døgn.

Det samme gjelder ved utreise med båt. Når bedriften avbryter ventetiden, bortfaller opptjening av fritid.

Ved forsinkelser besørger bedriften kost og losji eller betaler etter pkt. 4.6.1.


4.3. Ventetid offshore.


4.3.1.

Ved ventetid utover 6 timer på hjemreisedagen ved skiftbytte når det ikke arbeides, betales offshoretillegget. Hvis hjemreise ikke finner sted på hjemreisedagen, betales offshoretillegget ifølge arbeidsplan pr dag.

Betaling for ventetid beregnes således:


4.3.2.

Dersom skiftbytte (hjemreise) iht. arbeidsplan blir utsatt i kortere eller lengre tid, skal det arbeides dersom dette er mulig iht. den arbeidsperiode som er fastsatt. Denne arbeidstid betales med offshorelønn + 100 % overtidstillegg. For 6 timers arbeid utover avtalt oppholdsperiode på hjemreisedagen betales offshoretillegg.


4.4. Endring av oppholdsperiode i fast rotasjon


4.4.1.

Dersom utreisetidspunktet endres slik at oppholdsperioden forlenges når arbeidsplanens sluttidspunkt opprettholdes, betales 100 % overtid når det ikke er hensiktsmessig å avspasere innen åtte uker.


4.5. Endring av skift og shutling


4.5.1.

Dersom man ved skiftendring får et ekstra skift, godtgjøres dette med 100 %.


4.5.2.

For den tid som medgår til «shutling» mellom bo- og arbeidsplattformen utenfor normal arbeidstid (iht. arbeidsplan), betales kr. 305,- som gjelder for tur/retur. Ventetid i forbindelse med «shutling» er inkludert i beløpet.


4.5.3.

Tillegget reguleres pr. 15.05 med samme prosent som forbundsvise eller sentrale oppgjør har gitt i tillegg for lønnsgruppe 1 – 4.


4.6. Utgifter og diett i forbindelse med reise


4.6.1.

Satsene i Statens reiseregulativ gjøres gjeldende for kost- og losjiforhold og reguleres i henhold til denne.


4.6.2. Overnatting ved utreise/innreise

Diettgodtgjørelse ved utreise beregnes fra det tidspunkt reisen starter fra hjemstedet fram til første måltid under forpleining på innretningen.


4.6.3.

Ved hjemreise beregnes diettgodtgjørelse fra avreise innretningen til hjemstedet.

I de tilfelle frokost er inkludert i romprisen reduseres døgndietten med gjeldende sats (iht. Statens reiseregulativ). Rommet dekkes av Bedriften.


5.0. Ferie


5.1.

Ferie gis i samsvar med ferieloven og i tilknytning til opparbeidede friperioder iht. arbeidsplan.


6.0. Kurs


6.1.

For pålagt kurs av Bedriften i den ordinære arbeidsperiode gjelder følgende:


6.1.1.

Kurs som legges i friperioden, betales med timelønn ifølge overenskomsten.


7.0. Sikkerhetsbestemmelser


7.1.1. Sikkerhetsmøter/sikkerhetsøvelser

Når det gjelder bestemmelsen om sikkerhet og vernetjenester vises til Kgl. res. av 1. juni 1979 og med endringer av 13. september 1985. Lov om arbeidsmiljø, med permanente forskrifter, gjort gjeldende for virksomheten på norsk kontinentalsokkel.


7.1.2. Ved arbeider i høyder

For arbeider i høyder og som er godkjent for utførelse fra båtsmannsstol, i sikkerhetssele o.l. skal alltid to arbeide sammen.


7.1.3. Arbeidstøy, verneutstyr og redningsdrakt

Arbeidsgiveren skal holde nødvendig arbeidstøy og verneutstyr (jf. egne forskrifter).

Arbeidstøy og verneutstyr som er bedriftens eiendom, skal være nytt eller forsvarlig rengjort ved utlevering.

Alt yttertøy skal under arbeid offshore være orangefarget og flammesikkert.

Rettighetshaver eller bedriften holder arbeidstakeren med forskriftsmessig redningsdrakt under transport fra base til innretning under opphold på innretning og under transport fra innretning til helikopterbase.


8.0. Korte velferdspermisjoner


8.1. Betalte velferdspermisjoner (uten offshoretillegg) gis i følgende tilfelle:


8.1.1.

Ved dødsfall og begravelse - nærmeste familie. Med nærmeste familie menes personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstakerne så som ektefelle, samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.


8.1.2.

Akutt alvorlig sykdom i hjemmet.


8.1.3.

For ektefelle eller samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel eller ved innleggelse på sykehus.


8.1.4.

Ved konfirmasjon av egne eller samboers barn.


8.1.5. Merknad:

Med samboer mener partene at forholdet dokumentert har vart i minst 12 måneder.

Partene tar forbehold om eventuelle endringer i defineringen i avtaleperioden fra offentlige myndigheter eller hovedorganisasjoner.


9.0. Forsikringer


9.1.1.

Arbeidstakeren skal gjennom forsikring tegnet av bedriften ulykkesforsikres basert på en sum tilsvarende 20 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (20 G) ved død og minst 30 G ved 100 % invaliditet. For øvrig vises til sokkelforskriftenes § 43.

Forsikringen gjelder for reise mellom bosted og offshoreanlegget – og for den periode vedkommende befinner seg ombord på innretningen.


9.1.2.

Hvis bedriften har tilsvarende forsikring for sine arbeidstakere fra tidligere, er den ikke forpliktet til å tegne ytterligere tilleggsforsikring pga. pkt. 9.1.1.


10.0. Helsekontroll


10.1.1.

Arbeidstakeren som for første gang skal arbeide på anlegg og innretninger som nevnt i § 2 i helseforskriftene, skal legge fram helseerklæring som nevnt i § 3 i samme forskrift.


10.1.2.

Helseerklæringen må ikke være mer enn seks måneder gammel. For arbeidstakere over 50 år må helseerklæringen ved første gangs tiltredelse ikke være mer enn tre måneder gammel.


10.1.3.

Ved fortsatt arbeid på anlegg eller innretninger som nevnt i § 2 i helseforskriftene, skal det legges fram ny helseerklæring når det er gått to år siden siste erklæring ble utstedt. For arbeidstakere over 50 år skal helseerklæringen alltid fornyes når det er gått ett år. I særlige tilfeller kan erklæringen av undersøkende lege. Det samme gjelder hvis vedkommende skifter til annen stilling som stiller strengere krav til helse.


10.1.4.

Honorar for legeundersøkelse dekkes av bedriften.


11.0. Lønn


11.1.1.

Det betales offshoretillegg på kr. 1000,- pr. døgn. Ved opphold over 6 timer inn i nytt døgn utbetales et halvt offshoretillegg. Ved opphold inn i nytt døgn utbetales et helt offshoretillegg.


11.1.2.

Overtid offshore = årslønn/1747 pluss 100 %.


11.1.3.

Tatt ut.


11.1.4.

Tatt ut.


11.1.5. Betaling for helligdager

For arbeid på 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag betales 100% i overtid.


11.1.6.

Påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften betales med 100% overtid frem til kl. 12:00 og med 150% overtid etter kl. 12:00.


11.1.7. Avspasering av opparbeidet fritid

Bedriften plikter i samarbeid med de tillitsvalgte å gjennomgå status for opparbeidet tid hver 4. – 6. måned. For opparbeidet tid som partene er enige om at det ikke er hensiktsmessig å avspasere, betales 100 % overtid.


12.0. Diverse bestemmelser


12.1. Varighet

Denne avtale har samme varighet som fastsatt i overenskomsten og reguleres iht. denne.DevProject Wisent (laget av Decap.no)