EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for Global Connect

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i GlobalConnect AS (tidligere Broadnet).


Overenskomst for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer i EL/IT ansatt i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Overenskomsten omfatter ikke overtidsbetalingtil ledere med arbeidsgiveransvar på ledernivå 1 og 2 og 3 (l=administrerende direktør, 2 =avdelingsledere, 3=teamledere) samt ansatte i særskilte uavhengige stillinger. For øvrig vises det til HDO's håndbøker samt AML for øvrige bestemmelser og retningslinjer.


Overenskomst Område 10, Helseforetak med sykehusdrift

Overenskomsten omfatter våre medlemmer i helseforetak med sykehusdrift som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I tillegg til denne overenskomsten er det opprettet egne B-deler for flere lokale helseforetak. Lenke til disse finner du nedenfor.


Overenskomst for Helse Nord IKT

Overenskomsten omfatter våre medlemmer som er ansatt i Helse Nord IKT HF med et fast og midlertidig stillingsforhold.


Overenskomst for Helse Vest IKT AS

Denne avtalen er inngått mellom Helse Vest IKT AS tilsluttet Spekter på den ene siden, og EL og IT Forbundet tilsluttet LO-Stat på den andre siden - periode 2018-2020.


Overenskomst for Hålogaland Kraft

Overenskomsten gjelder hel- og deltidsansatte i Hålogaland Kraft AS med datterselskaper.


Overenskomst Norsk Helsenett SF

Overenskomsten omfatter medlemmer av EL og IT Forbundet som er hel- eller deltidsansatt i Norsk Helsenett SF.


Overenskomst for OneCo Networks

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i OneCo Networks (tidligere Relacom)


Spekter A-del

Overenskomsten del A mellom Spekter og LO Stat.
Inndeling i overenskomsteområder for perioden 2020 - 2022.


Overenskomst for Statnett

Overenskomst for Statnett ert inngått mellom Spekter og Statnett SF på den ene side og LO Stat og EL og IT Forbundet på den annen side.

Avtalen gjelder for EL&IT forbundets medlemmer i Statnett SF, Lyse Sentralnett AS og ELHUB AS. Virkeområdet vil i det følgende benevnes som "Statnett". Avtalen gjelder ikke for virksomhetens direktører.


Overenskomst for Sykehuspartner

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Sykehuspartner HFDevProject Wisent (laget av Decap.no)