EL og IT Forbundets logo

Tariffportalen

Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende

Overenskomst for OneCo Networks

Sist endret: 03.03.2021

Overenskomst mellom LO Stat/EL og IT Forbundet og Spekter/Oneco Networks AS


Overenskomstens del A

Overenskomstens del A er felles for alle overenskomster innen Spekter.

 

Overenskomstens del B


Del 1. Hovedavtale

Hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat.


Del 2. Overenskomst


§ 1. Virkeområde

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i OneCo Networks AS.

I de stillingsgrupper EL og IT Forbundet har medlemmer, kan det ikke tilsettes personale på andre betingelser enn det avtalen foreskriver, dersom ikke partene er enige om det.

Overenskomsten omfatter ikke Bedriftens øverste ledelse.

Overenskomstens bestemmelser om arbeidstid og lønn omfatter ikke arbeidstakere som har individuelle bonus- og provisjonsavtaler og som selv styrer sin arbeidstid.

Partene er enige om at vedlegg til denne overenskomst er en del av overenskomsten og kan bare endres ved revisjon av overenskomsten.


§ 2. Arbeidstidsbestemmelser


§ 2.1. Arbeidstid

Den ordinære ukentlige arbeidstid skal i gjennomsnitt på årsbasis utgjøre 37,5 timer eksklusive spisepause.

Den ordinære arbeidstid skal i den utstrekning det er mulig legges i tidsrommet kl. 07:00 – 17:00 de fem første virkedager i uken.

Før det gjennomføres planlagt arbeid utenom tidsrommet 07:00 – 17:00 skal dette avtales med de tillitsvalgte på Bedriften. Grunnlaget for valg av arbeidstidsordning skal redegjøres for i protokollen fra forhandlingene.

1. og 17. mai, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag er normalt fridager.

I den utstrekning tjenstlige hensyn tillater det, skal arbeidstakeren få fri fra kl. 13:00 følgende dager:

Onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaften. I tillegg gis det fri i romjulen og 2 ekstra fridager. Ordningen innebærer at åpningstiden ivaretas, dvs. nødvendig bemanning må kunne pålegges å være til stede i romjulen for å ivareta nødvendig service uten at dette fører til ytterligere kompensasjon.

Ansatte som må arbeide i romjulen gis anledning til å avvikle dagene i inneværende år, eller påfølgende år - da fortrinnsvis i påskeuken. De to fridagene avvikles etter avtale med nærmeste leder.


§ 2.2. Turnus og skiftarbeid

Før det eventuelt gjennomføres turnus og skiftarbeid skal det forhandles om dette med de tillitsvalgte på Bedriften. Grunnlaget for valg av arbeidstidsordning skal redegjøres for i protokollen fra forhandlingene. Den praktiske gjennomføringen av arbeidstidsordningene, med utarbeiding og drøfting av arbeidsplan som viser den ansattes arbeids- og fritid, jf. AML § § 10-3 og 10-8, inngår i disse forhandlingene.

For turnus/skiftarbeid skal den ordinære arbeidstid eksklusive spisepause ved skift i gjennomsnitt ikke overstige:

 1. 36 1/2 timer pr. uke:
  Vanlig 2-skiftarbeid som verken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet
 2. 35 1/2 timer pr. uke:
  1. Arbeid som drives hovedsakelig om natten.
  2. Døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid
  3. 2-skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid som «regelmessig» drives på søn- og eller helligdager.
  4. Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst tredje søn- og/eller bevegelig helligdag.

 3. 33,6 timer pr. uke:
  1. Helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid.

§ 2.3. Fleksibel arbeidstid

Det er ingen fleksitidsavtale i OneCo Networks AS. Den enkelte arbeidstaker kan avtale med sin leder en tilpasning av sin arbeidstid, innenfor tidsrommet 07:00 – 17:00, forutsatt at åpningstid og kundeavtaler ivaretas.


§ 2.4. Hjemmevakt/beredskap

Behovet for hjemmevaktsordninger skal på forhånd drøftes med tillitsvalgte i Bedriften. Før det eventuelt etableres hjemmevakts-/beredskapsordninger skal det forhandles om dette med de tillitsvalgte. Den praktiske gjennomføringen av hjemmevakts-/beredskapsordningen inngår i disse forhandlingene. Det vises til vedlegg 3 feilretting utenfor ordinær arbeidstid.


§ 2.5. Arbeidstid på tjenestereiser innenlands (reiser på fritid)

For arbeidstid på tjenestereiser innenlands gjelder følgende:

  1. Reisetid i ordinær arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid. Reisetid utenom ordinær arbeidstid på hverdager regnes lik 1/4 tid

  1. Reisetid inntil 7 timer på frilørdager og søndager regnes lik 1/2 tid. Reisetid utover 7 timer regnes lik 1/4 tid.
  2. Reisetid på helge-/høgtidsdager samt etter kl. 13:00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul og nyttårsaften regnes lik 1/2 tid.
  3. Arbeidstaker som pålegges reiser på dager som nevnt under 1b og 2 a og b, gis fri et tilsvarende antall timer (regnet ut etter ovenfor nevnte regler) en annen virkedag dersom arbeidstakeren ønsker det og tjenesten tillater det. Dersom slik fritid ikke kan gis, utbetales overtidsgodtgjørelse for den beregnede reisetid d. Søndagstillegg (jf. overenskomsten § 6) utbetales ikke for dager som nevnt under a og b.

 1. Reisetid mellom kl. 22:00 – 06:00 blir ikke regnet som arbeidstid når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller bruker soveplass.

 2. Arbeidet tid utover ordinær arbeidstid regnes som overtid. Dette gjelder også nødvendig for og etterarbeid som må tas under reisefraværet og som har tilknytning til reiseoppdraget

 3. Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og forretningssted, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom reisen omfatter flere forretningssteder, regnes tid for reiser mellom forretningsstedene som reisetid. Tid som tilbringes på hotell o.l. regnes ikke som reisetid.

 4. Pålagt tjenestekjøring med bil på reiser (herunder til/fra kurs, seminar) regnes som arbeidstid. Overtidsgodtgjøring i forbindelse med tjenestekjøring godtgjøres med timelønn tillagt 50%, også på reiser på lørdag og søndag. Bestemmelsen gjelder overtidsberettigede.

§ 2.6. Arbeid utenfor eget arbeidssted som medfører overnatting

Når det er enighet om bruk av 4/3, 10/11 eller 12/9 rotasjon, gjelder vilkår som avtalt i vedlegg 5 til denne overenskomst. Ved øvrige reiseoppdrag som medfører overnatting gjelder vilkår etter § 8 hvis ikke annet avtales.


§ 3. Overtid

 1. Pålagt arbeid utover daglig/ukentlig arbeidstid i fulltidsstilling godtgjøres med overtidsbetaling.

 2. Timelønn ved beregning av overtid for den enkelte finnes ved å dividere vedkommendes årslønn med 1850.

 3. For pålagt overtidsarbeid gis timelønn tillagt følgende tillegg:
  • De fem første virkedager i uken betales 50 % tillegg for pålagt overtidsarbeid etter endt ordinær arbeidstid og fram til kl. 20:00. Deretter 100 % tillegg fram til kl. 06:00.
  • For arbeid på frilørdager og turnusfridager betales 100 % tillegg.
  • For arbeid etter kl. 13:00 onsdag før skjærtorsdag, samt pinse-, jul- og nyttårsaften betales 100 % tillegg.
  • For arbeid på offentlige høytidsdager og på søn- og helligdager betales 133 % tillegg.
   Etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kan pålagt opparbeidd overtid avspaseres time for time. Arbeidstakeren har i slike tilfelle rett til å få utbetalt differansen mellom ordinær lønn og overtidsgodtgjøring (overtidstillegget).

 4. Når en ansatt blir pålagt overtidsarbeid av mer enn to timers varighet etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal arbeidstaker først gis en pause på minst en halv time. Pausen godtgjøres som overtidsarbeid (50 %). I de tilfeller bedriften ikke sørger for gratis middag eller annen forpleining, betales inntil kr. 200,- i matpenger etter regning.

 5. Dersom pålagt overtidsarbeid ikke utføres i tilslutning til ordinær arbeidstid, betales overtid for 2 timer selv om arbeidet varer kortere tid, og det utbetales et utrykningshonorar tilsvarende satsen for hjemmevakt. Dette omfatter de som ikke kommer inn under «Avtale om godtgjøring for feilretting» i OneCo Networks AS/rammeavtale om hjemmevakt i OneCo Networks AS. 

Overtidsgodtgjøring gis ikke til arbeidstakere som har arbeid av ledende art eller som har en særlig selvstendig stilling, jf. AML § 10-12.

Overtidslister i henhold til AML § 10-7 skal være tilgjengelig for de tillitsvalgte.

Ved pålagt overtid som innebærer at den arbeidsfrie perioden i henhold til AML § 10-8 går inn i neste ordinære arbeidsperiode, skal arbeidstaker ha rett på fri tilsvarende kravene i arbeidsmiljøloven. Hviletiden medfører ikke trekk i lønn. Dersom arbeidstaker blir pålagt å påbegynne arbeidet før utløpet av hviletiden, gis arbeidstaker 50 % overtid for de timene som gjenstår av hviletiden.


§ 4. Generell lønnsbestemmelser


§ 4.1. Lønnssystem

Lønns- og stillingsstrukturen består av 5 lønnsgrupper med ulike stillingstitler plassert inn under lønnsgruppene.

Laveste lønn i en lønnsgruppe representerer begynnerlønn til de stillingene som er plassert i gruppen. Det skal tilstrebes at det ikke er store lønnsforskjeller innen samme stilling.

Ved tilsetting fastsetter bedriften lønn og stillingstittel, samt plasserer arbeidstaker i riktig lønnsgruppe. Ved tilsetting skal den enkeltes ansiennitet innen sitt yrke/fag bestemme innplassering i lønnssystemet. Videre konverterer bedriften stillingstittel og plasserer arbeidstakere inn i riktig lønnsgruppe ved overtagelse av virksomhet. De tillitsvalgte skal informeres om den endelige lønnsplassering.

Arbeidsgiver kan etter forhandlinger med de tillitsvalgte innføre nye stillingstitler og plassere disse i høvelig lønnsgruppe. Ubenyttede stillingstitler kan fjernes.

Endring av den individuelle lønnsgruppeplasseringen
For ansatte i l.gr. 1 – 4 skjer endringer av lønnsgruppeplassering etter avtale mellom partene i bedriften. For ansatte i l.gr. 5 skjer dette etter avtale mellom partene i bedriften eller etter avtale mellom bedriften og den enkelte ansatte.


§ 4.2. Årlige lønnsreguleringer

Forhandlinger om lønnstillegg gjennomføres en gang hvert år i henhold til forhandlingsordningen som avtales mellom Spekter og LO Stat. På grunnlag av ovennevnte forhandlinger gjennomføres lønnsforhandlinger mellom OneCo Networks AS og EL og IT Forbundet.

Lønnsgruppe 1 – 4
Disse gis et lønnstillegg likt det som avtales mellom partene. Det forhandles om lønnstabeller for stillinger i lønnsgruppe 1 – 4. I tillegg forhandles det om avsetning av midler til bruk i forhandlinger om individuelle eller gruppevise tillegg ut fra avtalte rammer og kriterier.

I ekstraordinære tilfeller f.eks. ved meransvar kan leder gi midlertidige eller faste lønnstillegg. Faste lønnstillegg drøftes med de tillitsvalgte på bedriften.

Ekstra relevant fagbrev, som for eksempel elektriker, utløser et eget tillegg på kr. 15 000 pr. år.

Overtid for lærlinger over 18 år i henhold til laveste sats i lønnsgruppe 3.

Forskjellige bonus og provisjonsordninger kan avtales.

Lønnsgruppe 5
Disse gis et lønnstillegg likt det som avtales mellom partene. Når det er avtalt avsatt midler til individuelle tillegg, skal det gjennomføres en individuell lønnssamtale med den enkelte. Individuelle tillegg gis administrativt ut fra avtalte rammer og kriterier. Ved individuell lønnsvurdering skal objektive og målbare kriterier benyttes:

 1. Kompetanse
  • Utdanning
  • Kurs og erfaring
  • Autorisasjoner
 2. Ansvar
  • utvidet ansvars- og oppgaveområder
  • mer komplekse oppgaver

 3. Faglig dyktighet
  • kvalitet (måles i henhold til kjente krav)
  • spiss og breddekompetanse

Hvis den enkelte ansatte mener urimeligheter er til stede som gir grunnlag for omvurdering av vedkommendes lønn, kan tillitsvalgte på vedkommendes vegne ta opp saken.


§ 4.2 B. Lærlingelønn

Partene er enige om å samarbeide for at målene i Reform `94 skal nås. Dette innebærer blant annet et økt antall lærlinger i virksomhetene. Hovedmodellen tar utgangspunkt i 2 års videregående opplæring i skole og deretter 2 års læretid i virksomhet. Læretiden i virksomheten skal som hovedregel bestå av 50 % opplæringstid og 50 % verdiskapingstid. Det antas at verdiskapningsdelen er lavest i begynnelsen av læretiden og høyere mot slutten.

Avlønning av lærlinger:

Hovedmodell
Perioden deles inn i 4 halvår.

 • 1. halvår tilsvarer lønnen 30 % av beregningsgrunnlaget
 • 2. halvår tilsvarer lønnen 40 % av beregningsgrunnlaget
 • 3. halvår tilsvarer lønnen 50 % av beregningsgrunnlaget
 • 4. halvår tilsvarer lønnen 80 % av beregningsgrunnlaget

Avvik fra hovedmodell - Elektriker og telekommunikasjonsmontør.
Perioden deles inn i 2 år på skole og 2 1/2-år i bedrift.

 • 1 1/2-år tilsvarer lønnen 30 % av beregningsgrunnlaget
 • 2 1/2-år tilsvarer lønnen 40 % av beregningsgrunnlaget
 • 3 1/2-år tilsvarer lønnen 45 % av beregningsgrunnlaget
 • 4 1/2-år tilsvarer lønnen 55 % av beregningsgrunnlaget
 • 5 1/2-år tilsvarer lønnen 80 % beregningsgrunnlaget

Avvik fra hovedmodell - Serviceelektroniker.
Perioden deles inn i 3 år på skole og 1 1/2-år i bedrift.

 • 1 1/2-år tilsvarer lønnen 45 % av beregningsgrunnlaget
 • 2 1/2-år tilsvarer lønnen 55 % av beregningsgrunnlaget
 • 3 1/2-år tilsvarer lønnen 80 % av beregningsgrunnlaget

Avvik fra hovedmodell - Fagutdannede som har gått på lærekontrakt og har fagbrev avlagt etter 3 år i skole.
For 4 1/2-års fag:

 • 1 1/2-år tilsvarer lønnen 60 % av beregningsgrunnlaget
 • 2 1/2-år tilsvarer lønnen 75 % av beregningsgrunnlaget
 • 3 1/2-år tilsvarer lønnen 80 % av beregningsgrunnlaget

For 4 års fag:

 • 1 1/2-år tilsvarer lønnen 75 % av beregningsgrunnlaget
 • 2 1/2-år tilsvarer lønnen 80 % av beregningsgrunnlaget

Beregningsgrunnlag pr. 1.7.20 er kr. 433 500.


§ 4.2 C. Fagprøve

Når lærlingen er tilknyttet eksternt opplæringskontor er bedriften forpliktet til å avholde oppfølgingssamtaler med lærlingen årlig.

Fagprøve skal avlegges i løpet av de siste fire måneder av læretiden og begynne så tidlig at prøven i alminnelighet må kunne beregnes avsluttet senest en måned etter læretidens utløp. Hvis det medgår over en måned, har lærlingen, så fremt han består prøven, og forsinkelsen ikke skyldes lærlingen, krav på å få etterbetalt differansen mellom lærlingelønn og fagarbeiders lønn for tiden utover en måned.


§ 4.2 D. Varsel om fratreden

Lærlinger som ikke får varsel om fratreden 1 måned før læretidens utløp er å betrakte som fast ansatt (Jf. AML § 14-9 pkt. 4).


§ 4.3. Lønnsansiennitet

Ved ansettelse i OneCo Networks AS godskrives som lønnsansiennitet all tidligere relevant praksis.

Kompetanse som er tilegnet i annet yrke skal også telle med i ansienniteten, dersom denne kompetansen er relevant for stillingen.

Ved ansettelse godskrives lønnsansiennitet fra militærtjeneste, UN tjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste. Videre kan ved ansettelse godskrives omsorgsarbeid i hjemmet med inntil 2 års ansiennitet.

Permisjon for å utføre offentlige verv og tillitsvalgtpermisjoner avbryter ikke lønnsansienniteten. Det samme gjelder ved permisjon med hel eller delvis lønn.


§ 4.4. Lønnsdefinisjoner

Månedslønn er årslønn dividert med 12.

Timelønn for arbeidstakere som lønnes pr. time beregnes ut fra årslønnen og arbeidstiden for tilsvarende heltidsstilling. (Timelønnssatsen for dagarbeidstid er årslønn dividert på 1950).

Timelønn ved beregning av overtidsgodtgjøring årslønn dividert med 1850, jf. § 3, nr. 2.

Med lønn i forhold til §§ 10, 11, 12, 13 annet avsnitt og § 14 menes fast lønn, samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan og for øvrig i henhold til Folketrygdlovens bestemmelser om fastsetting av inntektsgrunnlaget, jf. Folketrygdloven.


§ 5. Utbetaling av lønn

Lønnsavregning skjer den 15. i måneden. Lønnen skal være disponibel på den enkeltes bankkonto til fastsatt dag i hver måned. Hvis denne dag faller på en lørdag, søn-, eller høytidsdag, skal lønnen være disponibel den foregående hverdag.


§ 6. Godtgjøring for arbeid utenom tidsrommet kl. 07:00 – 17:00, jf. § 2.1, turnus- og skiftarbeid, jf. § 2.2, samt for arbeid på lørdag og søndag

 1. For ordinært arbeid som utføres i tidsrommet kl. 06:00 og kl. 07:00 og mellom kl. 17:00 til kl. 20:00 på dagene mandag til og med fredag utbetales et tillegg på kr. 60,- pr. arbeidet time med mindre partene på bedriften blir enige om noe annet.

 2. For ordinært arbeid i tidsrommet mellom kl. 20:00 og kl. 06:00 utbetales et tillegg pr. arbeidet time som tilsvarer 60 % av timelønnen.

 3. For pålagt arbeid i tidsrommet lørdag fra kl. 00:00 til søndag kl. 24:00 utbetales et tillegg på kr. 60,- pr. arbeidet time.

 4. Arbeid på helge- og høgtidsdager:
  Arbeid på 1. og 17. mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1 og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag, samt fra kl. 13:00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul og nyttårsaften godtgjøres med ordinær timelønn tillagt 100 %.

 5. Turnusfridager på helge- eller høgtidsdag
  Dersom turnusfridag legges på en helge- eller høgtidsdag som ikke er søndag, skal dette kompenseres med at arbeidstakeren får ekstra fri et dagsverk av normal arbeidstids lengde. Dagsverket regnes med i turnus. Kan slik fritid ikke gis, utbetales overtidsgodtgjørelse tilsvarende arbeidstiden på en normal arbeidsdag. For fridag som delvis faller på helge- eller høgtidsdager, ytes ingen kompensasjon.

§ 7. Oppsigelsesfrister

Etter endt prøvetid er den gjensidige normale oppsigelsesfrist i OneCo Networks AS tre – 3 – måneder for arbeidstakere. Oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt.

For øvrig gjelder Arbeidsmiljøloven § 15-3.


§ 8. Tjenestereiser

Utgifter til hotell dekkes når overnatting er nødvendig. Hotellutgiftene dekkes etter regning innenfor de rammer som bedriftens hotellavtaler gir.

På reiser i bedriftens tjeneste får ansatte dekket utgifter til overnatting etter regning. Ved privat innkvartering e.l. som det ikke fremlegges regning for, betales godtgjøring for overnatting etter satsen som til enhver tid gjelder for ulegitimert nattillegg i Statens reiseregulativ for Norge.

For øvrig dekkes utgifter til reise, diett og andre utlegg ved tjenestereiser i henhold til satsene og legitimasjonskrav som til enhver tid gjelder i Statens reiseregulativ, jf. Skattedirektoratets takseringsregler, hvis ikke annet avtales.


§ 9. Direkte på-/avmønstring

Vilkårene avtales i egen avtale. Særavtalen følger som vedlegg 6 til overenskomsten.


§ 10. Lønn under sykdom

Arbeidstaker som er ansatt og tiltrådt stilling i bedriften, gis rett til full lønn – uavhengig av folketrygdens inntektsbegrensinger – under sykdom i inntil 1 år (inklusive arbeidsgiverperioden).

Retten til lønn under sykdom opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist. I den lønn som arbeidstaker får utbetalt, skal det gjøres fradrag for eventuelle samtidige offentlige pensjons- og trygdeytelser. Dersom slike pensjons- eller trygdeytelser blir innvilget for et tidsrom tilbake, og lønn under sykdom eller yrkesskade allerede er utbetalt, kan arbeidsgiveren for dette tidsrom kreve overført til seg en så stor del av pensjons- eller trygdeytelsene som trengs til dekning av lønn som er utbetalt under sykefravær.

For aldersgruppen mellom 67 – 69 år gis det sykepenger fra bedriften bare opptil 60 sykepengedager. Etter 60 dagers sykemelding må arbeidstaker jobbe i 26 uker før man har opptjent rett på sykepenger i nye 60 dager. Dette gjelder fra og med dagen man fyller 67 til dagen man fyller 70.


§ 10 A. Sykdom under ferieavvikling

Tapte feriedager på grunn av sykdom etter at ferien er påbegynt, kan tas igjen senere i ferieåret, dersom sykdommen varer minst 1 virkedag, arbeidstaker er 100 % arbeidsufør og sykdommen kan dokumenteres ved gyldig legeattest for hele perioden. Erstatningsferie må kreves uten ugrunnet opphold etter at man gjenopptar arbeidet.

Reiser man på ferie i et land utenfor EØS området har man ikke krav på sykepenger fra bedriften ved sykdom. Arbeidstaker vil som følge av dette heller ikke ha krav på lønn når erstatningsferie avvikles.


§ 11. Lønn under fødsels- og adopsjonspermisjoner m.v.

Svangerskapspermisjon gis med full lønn – uavhengig av folketrygdlovens inntektsbegrensninger.

Lengden på permisjonen gis inntil folketrygdlovens bestemmelser om stønadsperiode for foreldrepenger.

Permisjonen regnes fra det tidspunkt kvinnen slutter i arbeidet og senest 3 uker før fødselen. Dersom hun helt eller delvis unnlater å benytte rett til permisjon i de tre ukene før fødselen, forkortes perioden med lønn tilsvarende.

Stønadsperioden kan deles mellom foreldrene når begge fyller vilkårene for rett til foreldrepenger etter § 14-6 i folketrygdloven. Fordelingen av mødrekvote og fedrekvote fremgår av folketrygdloven.

Dersom faren helt eller delvis unnlater å benytte fedrekvoten, forkortes perioden med lønn tilsvarende.

Nærmere regler er tatt inn i folketrygdloven. Ved fødselspermisjon/fedrekvote har far rett til full lønn, uavhengig av folketrygdens inntektsbegrensninger, men for øvrig i henhold til folketrygdlovens bestemmelser.

Vilkår for fars uttak av foreldrepenger følger av folketrygdlovens § 14-13.

Vilkår for permisjon med lønn følger av folketrygdlovens kapittel 2.

Adopsjonspermisjon
Ved adopsjon av barn under 15 år har adoptivforeldre som har vært i arbeid 6 av de siste 10 månedene forut for adopsjonen, rett til permisjon med full lønn uavhengig av folketrygdlovens inntektsbegrensninger. Lengden på permisjonen gis inntil folketrygdlovens bestemmelser om stønadsperioden for foreldrepenger ved adopsjon.

Retten til permisjon inntrer fra tidspunktet omsorgen for barnet overtas. Permisjonen skal avvikles sammenhengende, med mindre annet er avtalt med arbeidsgiver. Dersom en av adoptivforeldrene helt eller delvis unnlater å benytte mødre eller fedrekvoten, forkortes permisjonen tilsvarende, jf. folketrygdloven.

Felles for svangerskaps-/fødsels- og adopsjonspermisjon
Den som har hatt fødsels- eller adopsjonspermisjon får ikke rett til fravær med lønn ved ny fødselseller adopsjonspermisjon før vedkommende har vært i aktiv tjeneste igjen i minst 1 måned.

Tidskonto
Arbeidstaker som har rett til permisjon med lønn ved nedkomst/adopsjon, kan kreve forlenget uttak av permisjon med lønn i kombinasjon med delvis gjenopptakelse av arbeidet etter reglene i folketrygdloven (tidskonto).

Slik permisjon må skje innenfor en tidsramme på tre år, jf. AML § 12-6. Omsorgspermisjon ved nedkomst.

I forbindelse med farens rett til 2 ukers omsorgspermisjon ved fødsel, jfr. arbeidsmiljølovens, har han rett til full lønn under permisjonen dersom han overtar omsorgen for andre mindreårige barn i hjemmet eller tar hånd om moren og barnet etter fødselen.

Permisjonen avvikles normalt i løpet av de første 2 ukene etter hjemkomst fra sykehus.

Amming
Kvinner som arbeider hel arbeidsdag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med lønn inntil 2 timer pr dag.

En arbeidstaker som arbeider mellom 66.6 % og 100 % tjeneste og som ammer sitt barn, har rett til tjenestefri med lønn inntil 1 time pr. dag.


§ 12. Lønn under barns og barnepassers sykdom

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, gis rett til tjenestefri med lønn - uavhengig av folketrygdens inntektsbegrensninger – i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven for nødvendig tilsyn med barnet når barnet er sykt eller den som har daglig tilsyn med barnet er sykt.


§ 13. Lønn under militærtjeneste

Arbeidstaker med minst seks – 6 – måneders forutgående sammenhengende tjeneste i bedriften utbetales full lønn under repetisjonsøvelse.

Når tjenesten varer mer enn en uke (7 dager), gjøres det fradrag i den sivile lønn for tjenestetillegg også for forsørgertillegg, botillegg mv. Lønn fra forsvaret går til fradrag i den sivile lønn fra første dags tjeneste. Er lønn fra Forsvaret høyere enn den sivile lønn, faller den sivile lønn bort.


§ 14. Korte velferdspermisjoner

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjoner med lønn i inntil 2 uker eller inntil 4 uker med halv lønn innen kalenderåret.


§ 15. Kompetanseutvikling

OneCo Networks AS skal legge vekt på målrettet utvikling av alle ansattes kompetanse som et særlig viktig virkemiddel i utviklingen av bedriftens konkurranseevne, kundeorientering og medarbeiderutvikling. Dette gjelder planlagt opplæring gjennom arbeidssituasjoner, kurs og videreutdanning. Arbeidsgiver skal tilstrebe og legge arbeidsrelatert opplæring i arbeidstiden. Behov for og type etterutdanning og kompetanseutvikling skal jevnlig drøftes med de tillitsvalgte.

OneCo Networks AS skal utarbeide kompetansemål og gjennomføre regelmessig kartlegging av ansattes kompetanse og kompetansebehov i forhold til målene. Dette danner grunnlaget for målrettede utviklingstiltak.

Lederne i OneCo Networks AS skal stimulere og veilede sine ansatte til å ta videreutvikling, samtidig som den ansatte har ansvar for egen videreutvikling.

Leder og ansatte gjennomfører årlige utviklingssamtaler for å diskutere den ansattes egenutvikling og framtidige utviklingsmuligheter. Leder utarbeider individuelle utviklingsplaner på grunnlag av disse samtalene.

Kostnadene til kompetanseutvikling i samsvar med bedriftens behov er bedriftens ansvar. Bedriften kan dekke kostnader til frivillige opplæringstiltak som er godkjent av bedriften.

Bedriftens kompetansemål og planer for utviklingstiltak vil bli behandlet i samarbeid mellom partene på Bedriften, jfr. Hovedavtalen § 44.

Dersom tjenesten tillater det, kan det også gis permisjon for utdanning ved eksterne opplæringsinstitusjoner. Permisjon kan være uten lønn eller med hel eller delvis lønn.


§ 16. Likestilling

OneCo Networks AS skal arbeide for å oppnå en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle yrkesgrupper og at lønns- og arbeidsvilkår ikke skal favorisere kjønn. Lønnspolitikken i OneCo Networks AS inneholder kjønnsnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse og skal praktiseres likestillingsfremende.

Lederne i de ulike enhetene i OneCo Networks AS har ansvaret for å ivareta likestillingsarbeidet. Ved tildeling av kompetansegivende tiltak, må likestillingshensyn vurderes.

Bedriften har ansvar for å sette konkrete likestillingsmål og kartlegge status i forhold til disse og gjennomføre tiltak for å nå målene og evaluere resultatet.


§ 17. Ansiennitetsberegning

Ved driftsinnskrenkninger som begrunnes i virksomhetens eller eierens forhold, legges sammenhengende ansettelsestid i OneCo Networks AS (bestemmelsen dekker også forløpere til OneCo Networks AS og selskaper som nå er innlemmet i selskapet) til grunn ved fastsettelse av ansiennitet.


§ 18. Pensjons- og forsikringsordninger

Pensjons- og forsikringsordninger er i henhold til bedriftens bestemmelser. Endringer av vilkår eller ytelser kan bare skje etter avtale mellom partene i virksomheten.


§ 19. Arbeidstøy og verneutstyr

Arbeidstøy og verneutstyr er i henhold til bedriftens bestemmelser.


§ 20. Beregningsgrunnlag for feriepenger - arbeidstaker over 60 år

Feriepenger ytes også for den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden, jfr. Ferieloven § 10 nr. 3 og nr. 6.


Vedlegg til overenskomstDevProject Wisent (laget av Decap.no)